Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông. Từ đó, đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Tam Nông. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG TRẦN XUÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 3 (2015 - 2017) Hà Nội, 2017 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG TRẦN XUÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quang Minh Hà Nội, 2017 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn, các số liệu, kết quả và các dẫn chứng là do tôi tự tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu tầm và sự kế thừa những nghiên cứu của các tác giả đi trước. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng. Hà Nội, ngày tháng TÁC GIẢ Trần Xuân Lực năm 2017 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN VỀ HUYỆN TAM NÔNG 14 . Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về văn hóa 14 . Một số khái niệm. 14 . Nội dung, nguyên tắc, phương thức quản lý nhà nước về văn hóa 17 . Định hướng của Đảng và Nhà nước . 25 . Tổng quan về huyện Tam Nông. 30 . Vị trí địa lý và lịch sử hình thành 30 . Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội. 30 . Đặc điểm về văn hoá . 32 Tiểu kết 35 Chương 2: THỰC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.