Ebook Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam viết về các làng có 10 người trở lên đỗ đại khoa. Phần 1 của cuốn sách bao gồm phần giới thiệu sơ lược về làng và phần giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu của làng: Ngô Cung, Ngô Khuê, Ngô Cầu, Lê Hiếu Trung,. . | mỞA VÀ DANH NHÂN LÀNG KHOA BẢNG VIẼT NAM SÔNG LAM (BIÊNSOẠN) NHÀ XUÁT BẢN THANH NIÊN h a ìig lõ n g -TPHCM 2 Bis Nguyễn Thịli Minh Khai - -TRHCM 01:08^3 910 2062 / FAX: 910 2063 E-mail; nsthangiong@ Website: // uiHUiịinouỵauoHHoyHi UHHUHUHO Biên mục trỄn xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Sông Lam Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam / Sông Lam . - H. : Thanh niên, 2016. - 227tr. ; 21cm Thư mục: tr. 226S-227 1. Lịch sử 2. Làng 3. 5. Việt Nam - dc23 Khoa bảng 4. Danh nhân TNL0002P-CIP Những thư viện mua sách của Nhà sách Thăng Long được biên mục chuẩn Marc 21 miễn phí. 'TDữ liệu được Nhà .sách Thăng Long chép vào đĩa mềm, hoặc gửi emaiỉ đến thư viện, hoặc clownloacl từ trang \veh:. vn LÀnGKHOíìBnnGuiỆĩnniỉi SỒNG LAM (Biên soạn] NHÀ XUẤT BẢN THANH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    322    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.