Ebook Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1

Cuốn sách Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1 giới thiệu cho bạn đọc một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu cấp Quốc gia và cấp Quốc gia đặc biệt. Mỗi di tích đểu được giới thiệu khái quát vể vị trí, giá trị lịch sử - văn hoá và phần nào đó là giá trị du lịch - dã ngoại khi gắn nó với các quẩn thể di tích và danh thắng ở xung quanh. . | MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ VIỆT NAM DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG . ĐINH NGỌC BẢO (Chủ biên) NGƯYỄNDUY CHINH - TRẦN NGỌC DŨNG - TRỊNH NAM GIANG TỐNG THỊ QUỲNH HƯƠNG - NINH XUÂN THAO (Biên soạn và tuyển chọn) M h m Ộ T S Ổ Đ i T Í C t ì Sử ^VĂN m t m DỪNG TRONG NHẦ TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, Cẩu Giấy, Hà Nội Điẹn thoại: I Fax: Email: hanhchinh(g) I Website: MỘT SỐDI TÍCH LỊCH sử - VĂN HOÁ V IỆT NAM Dùng trong nhà trường . Đinh Ngạc Bảo (Chủ biên) Chịu trách nhiệm xuất bản; Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Tổng biên tập ĐINH VẢN VANG Biên tập nội dung: BAN BIÊN TẬP NXB ĐHSP Bìa và trình bày; PHẠM VIỆT QUANG Mã số: -Đ H 2012 In 700 cuón, khổ 17 X 24cm tại Công ty TNHH In - Thương mại 8c Dịch vụ Nguyễn Lâm Só đăng kí KHXB: 78-2012/CXB/257-43/ĐHSP ngày 13/01/2012. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2012. Một số í>i ticVi lịch sử - VẲM c 4> VioẮ Việt NAm Trang Lời nói đẩu. 7 Phần I. TRUNG Dư VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 9 Tĩnh Bắc Giang11 Tinh Bắc K ạn 21 Tỉnh Cao Bằng 25 Tình Điện Biên. 31 Tnh Hà Giang 38 Tnh Hoà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG