Ebook Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1

Cuốn sách Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1 giới thiệu cho bạn đọc một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu cấp Quốc gia và cấp Quốc gia đặc biệt. Mỗi di tích đểu được giới thiệu khái quát vể vị trí, giá trị lịch sử - văn hoá và phần nào đó là giá trị du lịch - dã ngoại khi gắn nó với các quẩn thể di tích và danh thắng ở xung quanh. . | MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ VIỆT NAM DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG . ĐINH NGỌC BẢO (Chủ biên) NGƯYỄNDUY CHINH - TRẦN NGỌC DŨNG - TRỊNH NAM GIANG TỐNG THỊ QUỲNH HƯƠNG - NINH XUÂN THAO (Biên soạn và tuyển chọn) M h m Ộ T S Ổ Đ i T Í C t ì Sử ^VĂN m t m DỪNG TRONG NHẦ TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, Cẩu Giấy, Hà Nội Điẹn thoại: I Fax: Email: hanhchinh(g) I Website: MỘT SỐDI TÍCH LỊCH sử - VĂN HOÁ V IỆT NAM Dùng trong nhà trường . Đinh Ngạc Bảo (Chủ biên) Chịu trách nhiệm xuất bản; Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Tổng biên tập ĐINH VẢN VANG Biên tập nội dung: BAN BIÊN TẬP NXB ĐHSP Bìa và trình bày; PHẠM VIỆT QUANG Mã số: -Đ H 2012 In 700 cuón, khổ 17 X 24cm tại Công ty TNHH In - Thương mại 8c Dịch vụ Nguyễn Lâm Só đăng kí KHXB: 78-2012/CXB/257-43/ĐHSP ngày 13/01/2012. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2012. Một số í>i ticVi lịch sử - VẲM c 4> VioẮ Việt NAm Trang Lời nói đẩu. 7 Phần I. TRUNG Dư VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 9 Tĩnh Bắc Giang11 Tinh Bắc K ạn 21 Tỉnh Cao Bằng 25 Tình Điện Biên. 31 Tnh Hà Giang 38 Tnh Hoà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    54    1    19-04-2024
261    55    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.