Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 1

Cuốn sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt giới thiệu các nghi lễ thờ cúng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta, mang tính chất khảo cứu và bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống đã có từ ngàn đời nay. Nội dung chi tiết phần 1 gồm có 2 phần: Nghi thức cúng, khấn, vái, lạy của người Việt và nghi lễ thờ cúng các vị thần theo tín ngưỡng dân gian. . | TẢNG BÌNH-NGỌC TUYỀN TUYÉN CHỌN ------------- LỄ THỜ COHG CỔ TRUYỀM TĂNG BÌNH - NGỌC TUYỂN (Tuyển chọn) o - » THO ỈÍM ED TKIIYÊII ỉầ l l i VIỆT NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, vấn đề giữ gìn và phát huy các giá trị vãn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là các nghi lễ thờ cúng đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi đây chính là một nét văn hóa cổ truyền, hàm chứa những giá trị đạo đức cao cả, là đạo hiếu của con cháu, là lòng biết cm đối với những người có công với cộng đồng, dân tộc; và có tính chất giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trễ. Nhằm lưu giữ và phát huy các nét văn hóa truyền thống của dân tộc về nghi lễ thờ cúng; giúp cho người đọc tìm hiểu thêm về cách sắm lế, dâng lễ, các bài văn khấn thờ cúng dân gian, thờ cúng tổ tiến; đặc biệt là trong ngày tết cổ truyền đang gần kề và những ngày lề, tiết quan trọng trong năm;. Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách: “ NGHI LỄ THỜ CÚNG cổ TRUyỂN CỦA NCUỜIUIỆT” Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau: Phần thứ nhất. Nghi thức cúng, khấn, vái, lạy của người Việt; Phần th ứ hai. Nghi lễ thờ cúng các vị thần theo tín ngưỡng dân gian; Phần th ứ ba. Nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Việt; Phần thứ tư. Nghi lễ thờ cúng tết cổ truyền và các ngày lễ. tiết quan trọng trong năm; Phần thứ năm. Những điều nên biết về phong tục, tập quán cổ truyền Việt Nam. Trong quá trình biên soạn cuốn sách trên, chúng tôi có sử dụng tư liệu từ một số tác phẩm đã được xuất bản hoặc đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để phù hợp với nội dung cuốn sách, ở một số tư liệu, chúng tôi có trích từng đoạn hoặc lược bỏ cho gọn lại. Xin chân thành cáo lỗi với các tác giả và mong nhận được sự lượng thứ vì nhiều lý do chưa có liên hệ, xin phép trước. Xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI BIÊN SOẠN NEHI TllDC iím . KHẮN. VÁI. LẠY lỉÚA Neuoi VIỆT Nói chung, những giới luật cúng bái có chỗ “đại đồng tiểu dị” qua nhiều thời đại và địa phương, nghi thức cúng bái thay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    228    5    19-04-2024
69    61    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.