Chu trình doanh thu

Tài liệu "Chu trình doanh thu" tổng hợp và phân tích chu trình doanh thu và các đối tượng khác. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. | CHU TRÌNH DOANH THU Thanh toán Khách hàng Đặt hàng Cung cấp HH, DV Hệ thống kế toán tổng hợp, Dữ liệu Ngân hàng Chu trình Doanh thu Chu trình nhân sự/ tiền lương lập BC Chu trình CP Chu trình SX Mối quan hệ giữa chu trình DT và các đối tượng khác KH Đặt Xuất kho hàng Chu trình SX giao hàng Chu trình CP Lập hóa Ngân Thu hàng tiền đơn theo dõi công nợ Hệ thống tổng hợp, lập BC DFD cấp 1 Hệ thống lương 1. Hoạt động đặt hàng HTK KH Kiểm tra HTK KH Kiểm tra nợ KH Lập chứng từ phản hồi Xử lý xuất kho giao hàng Chu trình CP Chu trình SX Xử lý lập BC DFD cấp 2 xử lý đặt hàng PHÒNG KINH DOANH KH BC nợ của KH BC tồn kho Đơn đặt hàng đã xử Đơn đặt hàng lý Xét duyệt Phiếu giao hàng bán hàng Hợp đồng bán hàng KH KT lập hóa đơn Lệnh xuất kho BP giao hàng Kho hàng Lưu đồ minh họa Xử lý đơn đặt hàng bằng thủ công N 2. Hoạt động cung cấp HH- DV Xử lý Đơn đặt Xuất kho hàng hóa hàng Tới xử lý lập hóa đơn Giao hàng KH DFD cấp 2 Xuất kho giao hàng KHO HÀNG BP GIAO HÀNG Phòng KD Phòng KD PXK Lệnh XK Phiếu giao hàng Lập PXK Xác nhận giao hàng Lệnh XK PXK Phiếu giao hàng KH PXK KT bán hàng Lưu đồ minh họa Xuất kho giao hàng bằng thủ công 3. Hoạt động ghi nhận, theo dõi quá trình BH Xử lý Đơn đặt hàng Đối chiếu xác nhận KH Xuất kho/ cung cấp Lập hóa đơn hàng bán hàng Theo dõi nợ HT kế toán tổng hợp/ HT tiền lương Sổ Kế toán DFD cấp 2 Lập hóa đơn theo dõi công nợ KT bán hàng Phòng KD Hợp đồng KT kho KT phải thu PXK BP giao hàng A PXK Hóa đơn BH Ghi sổ CT HTK Đối chiếu PXK PXK Ghi nhật ký BH Ghi sổ CT Sổ CT HTK Lập hóa đơn Nợ phải thu KH N Nhật ký BH Hợp đồng Sổ CT Nợ Hóa đơn BH phải thu Hóa đơn BH A N A Lưu đồ minh họa nghiệp vụ bán hàng thủ công (công nợ) 4. Hoạt động thu tiền KH Nợ phải thu KH Xác nhận nợ Ngân hàng Lập Xác nhận chứng từ thu tiền Ghi nhận nội dung Sổ kế toán DFD .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.