Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình có nội dung gồm các bài Toán chọn lọc theo chương trình, đây là tài liệu chất lượng giúp bạn tự ôn tập và nâng cao kỹ năng giải Toán 8. | Tiết: 21. KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn: Đại số 8 I. Mục tiêu: Về kiến thức: Kiểm tra học sinh kiến thức về phép nhân đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, chia đa thức. Về kỹ năng: Kiểm tra học sinh về kỹ năng nhân, chia đa thức, kỹ năng tính toán, tìm lời giải cho bài toán. Về thái độ: Kiểm tra học sinh về sự cẩn thận, mạch lạc khi trình bày bài giải II. Chuẩn bị: GV: Soạn đề kiểm tra. HS: Ôn tập các kiến thức đã học. III. Hình thức đề: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận * Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Chủ đề 1. Hằng đẳng thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2. Phân tích đa thức thành nhân tử Số câu Số điểm Tỉ lệ % 3. Chia đa thức Nhận biết TNKQ TL Nhận dạng được hằng đẳng thức 1(c1) 0,5 5% Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh 1(c2) 0,5 5% PTĐT thành Biết vận dụng các Dùng phương nhân tử bằng phương pháp PTĐT pháp tách hạng phương pháp thành nhân tử để giải tử để tìm x cơ bản toán 1(1a) 3(1b;2a;3) 1(2b) 1,0 4,0 1,0 10 % 40 % 10 % Nhận biết đơn Thực hiện phép chia thức A chia đa thức một biến đã hết cho đơn sắp xếp thức B Số câu 1(c3) 1(c4) 1(4) Số điểm 0,5 0,5 2,0 Tỉ lệ % 5% 5% 20 % 1 1 1 4 1 Tổng số câu 2 1,0 0,5 1,0 0,5 6,0 1,0 Tổng số điểm 10 % 5% 10 % 5% 60 % 10 % Tỉ lệ % Tổng 2 1,0 đ 10% 5 6,0 đ 60 % 3 3,0 đ 30 % 10 10 đ 100 % TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ LỚP 8 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Phần trắc nghiệm: ( điểm) Hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ghi vào tờ giấy kiểm tra: Câu1: Tích của (4x + 2)(4x – 2) bằng: A) 4x2 + 4 B) 4x2 – 4 C) 16x2 + 4 D) 16x2 – 4 Câu 2: Giá trị của biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = - 2 là: A) - 16 B) 0 C) - 14 D) 2 2 3 Câu 3: Đơn thức 9x y z chia hết cho đơn thức nào sau đây: A) 3x3yz B) 4xy2z2 C) - 5xy2 D) 3xyz2 Câu 4: Thương của (27x3 + 8) : (3x + 2) bằng: A) 9x2 – 6x + 4 B) 3x2 – 6x + 2 C) 9x2 + 6x + 4 D) (3x + 2)2 II. Phần tự luận: ( điểm) Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG