Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

Để giúp các bạn học sinh thêm phần tự tin trước kì kiểm tra 1 tiết. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An với các bài toán về đa thức như nhân đa thức, rút dọn biểu thức. Tham khảo để đạt được điểm cao hơn nhé. | PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 1) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Đại số 8 I . Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy chọn đáp án đúng trong các phương án đã cho Câu 1. (2x- y)2 = a, 4x - 4xy + y2 b, 4x2 - 2xy + y2 c, 4x2 - 4xy + y2 d, 4x2 - 4xy + y Câu 2. (x- 3y)(x + 3y) = a, x2 - 9y2 b, x2 + 6xy +9 y2 c, (x+3y)2 d, (x - 3y)2 II. Tự luận ( 8 điểm) Câu 1. Làm tính nhân ( 1 điểm) (2x+3).(x—5) Câu 2. Rút gọn biểu thức ( 3 điểm) a. (a – b)2 + (a + b)2 ( 1,5 điểm) b. (x – 4 )(x + 4)-(x – 3)(x + 1) ( 1,5 điểm) Câu 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (2 điểm) a, 4x- 8y ( 1 điểm) b, a2 – 16b2 ( 1 điểm) Câu 4. Tìm x ( 1 điểm) 4x3 - 2x2 = 0 Câu 5. So sánh (1 điểm) A = 1999. 2001 và B =20002 ---------------------Hết-------------------- PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN I. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Đại số 8 Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Câu ĐA 1 C 2 A II. Phần tự luận: (8 điểm) Câu Câu 1. (1 điểm) Ý Nội dung (2x+3).(x - 5) Điểm 1,0 = - (0,25đ) = 2x2 – 10x + 3x - 15 (0,5đ) = 2x2 – 7x – 15 (0,25đ) Câu a, 2. (3 điểm) 1,5 (a – b)2 + (a + b)2 = a2 - 2ab + b2 + a2 + 2xy + b 2 = 2 a2 + 2b2 = 2(a2 + b2) b, (x – 4 )(x + 4) – (x – 3)(x + 1) 1,5 = x2 – 16 – x2 – x + 3x + 3 Câu 3. (2 điểm) Câu 4 (1 điểm) Câu 5 (1 điểm) a, b, = 2x – 13 4x- 8y = 4(x – 2y) a2 – 16b2 = (a – 4b)(a + 4b) 1,0 1,0 1,0 4x3 - 2x2 = 0 2x2(2x – 1) = 0 x = 0 hoặc x = 1/2 A = 1999. 2001 và B =20002 1,0 A = (2000 -1)(2000 +1) A = 20002 -1 < 20002 Vậy A < .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    2    1    16-05-2021
61    6    2    16-05-2021