Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

Để giúp các bạn học sinh thêm phần tự tin trước kì kiểm tra 1 tiết. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An với các bài toán về đa thức như nhân đa thức, rút dọn biểu thức. Tham khảo để đạt được điểm cao hơn nhé. | PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 1) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Đại số 8 I . Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy chọn đáp án đúng trong các phương án đã cho Câu 1. (2x- y)2 = a, 4x - 4xy + y2 b, 4x2 - 2xy + y2 c, 4x2 - 4xy + y2 d, 4x2 - 4xy + y Câu 2. (x- 3y)(x + 3y) = a, x2 - 9y2 b, x2 + 6xy +9 y2 c, (x+3y)2 d, (x - 3y)2 II. Tự luận ( 8 điểm) Câu 1. Làm tính nhân ( 1 điểm) (2x+3).(x—5) Câu 2. Rút gọn biểu thức ( 3 điểm) a. (a – b)2 + (a + b)2 ( 1,5 điểm) b. (x – 4 )(x + 4)-(x – 3)(x + 1) ( 1,5 điểm) Câu 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (2 điểm) a, 4x- 8y ( 1 điểm) b, a2 – 16b2 ( 1 điểm) Câu 4. Tìm x ( 1 điểm) 4x3 - 2x2 = 0 Câu 5. So sánh (1 điểm) A = 1999. 2001 và B =20002 ---------------------Hết-------------------- PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN I. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Đại số 8 Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Câu ĐA 1 C 2 A II. Phần tự luận: (8 điểm) Câu Câu 1. (1 điểm) Ý Nội dung (2x+3).(x - 5) Điểm 1,0 = - (0,25đ) = 2x2 – 10x + 3x - 15 (0,5đ) = 2x2 – 7x – 15 (0,25đ) Câu a, 2. (3 điểm) 1,5 (a – b)2 + (a + b)2 = a2 - 2ab + b2 + a2 + 2xy + b 2 = 2 a2 + 2b2 = 2(a2 + b2) b, (x – 4 )(x + 4) – (x – 3)(x + 1) 1,5 = x2 – 16 – x2 – x + 3x + 3 Câu 3. (2 điểm) Câu 4 (1 điểm) Câu 5 (1 điểm) a, b, = 2x – 13 4x- 8y = 4(x – 2y) a2 – 16b2 = (a – 4b)(a + 4b) 1,0 1,0 1,0 4x3 - 2x2 = 0 2x2(2x – 1) = 0 x = 0 hoặc x = 1/2 A = 1999. 2001 và B =20002 1,0 A = (2000 -1)(2000 +1) A = 20002 -1 < 20002 Vậy A < .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    764    5    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.