Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Luyện tập với Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp giúp các em hệ thống kiến thức và vận dụng tốt công thức toán học vào giải bài tập cụ thể, đồng thời giúp các em nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải toán nhanh và chính xác. Chúc các em thi tốt! | Tên: Lớp: . ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 8 Năm học 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê của thầy cô giáo ĐỀ CHẴN I. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Chọn đáp án đúng bằng cách bôi đen phương án trong phiếu trả lời dưới đây. Câu 1: Cho biết AB = 6cm; MN = 4cm . Khi đó A. 6cm . 4cm 3 2 B. . AB ? MN C. 2 . 3 D. 3 cm. 2 Câu 2: Dựa vào hình vẽ trên cho biết, x= A. 9cm. B. 6cm. C. 3cm. D. 1cm. C. 6cm. D. 8cm. Câu 3: Dựa vào hình vẽ trên cho biết, y = A. 2cm. B. 4cm. Câu 4: Nếu M’N’P’ DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào: A. M 'N ' M 'P ' DE DF M 'N ' N 'P ' . DE EF B. C. N 'P' EF . DE M 'N ' M 'N ' N 'P' M 'P' DE EF DF D. Câu 5: Cho A’B’C’ và ABC có A'=A . Để A’B’C’ ABC cần thêm điều kiện: A. A' B ' A'C ' AB AC A' B ' B 'C ' . AB BC B. C. A'B ' BC . AB B 'C ' Câu 6: Giả sử ADE ABC (hình vẽ trên). Vậy tỉ số: A. 2 1 2 B. D. B 'C ' AC . BC A'C ' C ADE C ABC C. 3. D. 1 3 II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, D BC . a. (1,0 điểm ) Tính DB ? DC b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân. (1,5điểm) c. (2,5 điểm) Kẻ đường cao AH ( H BC ). Chứng minh rằng: ΔAHB d. (1,0 điểm) Tính AH. (Hình vẽ đúng 1,0 điểm) ΔCHA . Tính S AHB S CHA Tên: ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 8 – TUẦN 30 Lớp: Năm học 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Lời phê của thầy cô giáo Điểm ĐỀ LẺ I. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Chọn đáp án đúng bằng cách bôi đen phương án trong phiếu trả lời dưới đây. Câu 1: Cho biết AB= 6cm; CD = 8cm . Khi đó A. 6cm . 8cm 3 2 B. . AB ? CD C. 3 . 4 D. 3 cm. 4 Câu 2: Dựa vào hình vẽ trên cho biết, y = ? A. 1cm. B. 4cm. C. 8cm. D. 12cm. C. 8cm. D. 12cm. Câu 3: Dựa vào hình vẽ trên cho biết, x =? A. 1cm. B. 4cm. Câu 4: Nếu ABC DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào: A. AB AC DE DF AB EF . DE

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.