Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng - BS. Phan Kim Huệ

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học có thể liệt kê các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng, trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng, phân tích nguyên nhân 1 số bệnh thiếu dinh dưỡng và nắm được 1 số biện pháp giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng. . | CÁC BỆNH THIẾU DD CÓ Ý NGHĨA CỘNG ĐỒNG Khoa YTCC BM Dinh Dƣỡng – VSATTP Bs. Phan Kim Huệ MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Liệt kê các bệnh thiếu và thừa dd có ý nghĩa cộng đồng 2. Trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của các bệnh thiếu và thừa dd 3. Phân tích nguyên nhân 1 số bệnh thiếu dd 4. Trình bày 1 số biện pháp giải quyết các vấn đề dinh dƣỡng cộng đồng KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ MỘT SỐ BỆNH THIẾU & THỪA DD THƢỜNG GẶP Ở CỘNG ĐỒNG THIẾU DINH DƯỠNG THỪA DINH DƯỠNG - SDD thiếu Protein – Năng lƣợng - Thừa cân – béo phì - Thiếu Vitamin A – bệnh khô mắt - Thiếu máu thiếu sắt - Thiếu Iod – bệnh bƣớu cổ KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ SDD – THIẾU PROTEIN, NĂNG LƢỢNG KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ SUY DD – THIẾU PROTEIN, NĂNG LƢỢNG Xác định SDD nhƣ thế nào? •Chỉ số nhân trắc: tuổi, CN, CC, bề dày LMDD •Chỉ số khối cơ thể (BMI) < 18,5 KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    102    9    16-06-2024
102    97    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.