Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng - BS. Phan Kim Huệ

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học có thể liệt kê các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng, trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng, phân tích nguyên nhân 1 số bệnh thiếu dinh dưỡng và nắm được 1 số biện pháp giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng. . | CÁC BỆNH THIẾU DD CÓ Ý NGHĨA CỘNG ĐỒNG Khoa YTCC BM Dinh Dƣỡng – VSATTP Bs. Phan Kim Huệ MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Liệt kê các bệnh thiếu và thừa dd có ý nghĩa cộng đồng 2. Trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của các bệnh thiếu và thừa dd 3. Phân tích nguyên nhân 1 số bệnh thiếu dd 4. Trình bày 1 số biện pháp giải quyết các vấn đề dinh dƣỡng cộng đồng KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ MỘT SỐ BỆNH THIẾU & THỪA DD THƢỜNG GẶP Ở CỘNG ĐỒNG THIẾU DINH DƯỠNG THỪA DINH DƯỠNG - SDD thiếu Protein – Năng lƣợng - Thừa cân – béo phì - Thiếu Vitamin A – bệnh khô mắt - Thiếu máu thiếu sắt - Thiếu Iod – bệnh bƣớu cổ KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ SDD – THIẾU PROTEIN, NĂNG LƢỢNG KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ SUY DD – THIẾU PROTEIN, NĂNG LƢỢNG Xác định SDD nhƣ thế nào? •Chỉ số nhân trắc: tuổi, CN, CC, bề dày LMDD •Chỉ số khối cơ thể (BMI) < 18,5 KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG