Bài giảng Đại cương tổ chức quản lý y tế - BS. Phạm Trung Tín

Bài giảng Đại cương tổ chức quản lý y tế do Phạm Trung Tín biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Cùng nắm các kiến thức bài giảng thông qua việc tìm hiểu các bước thực hiện khung khái niệm và các ví dụ thực tế về các khái niệm được đề cập trong bài; liên kết được các khái niệm trong bài và hoàn thành được khung khái niệm. . | ĐẠI CƯƠNG TỔ CHỨC VỀ QUẢN LÝ Y TẾ Bs. Phạm Trung Tín Mục tiêu • Trình bày, diễn giải và cho các ví dụ thực tế về các khái niệm được đề cập trong bài. • Liên kết được các khái niệm trong bài • Hoàn thành được khung khái niệm Các bước thực hiện khung khái niệm • • • • Liệt kê các khái niệm chính, các khái niệm con. Cho ví dụ và diễn giải các ví dụ. Sắp xếp các khái niệm Phản biện, đề xuất các hạn chế. Liệt kê các khái niệm lớn (Dàn ý) • • • • • • 1. Khái niệm cơ bản . Sức khỏe . Sức khỏe cộng đồng . Y tế công cộng . Y xã hội học . Tổ chức quản lý y tế Liệt kê các khái niệm lớn (Dàn ý) • 2. Khoa học tổ chức và quản lý y tế • . Vị trí và vai trò • . Đối tượng của khoa học y xã hội học và tổ chức quản lý y .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    2    1    09-05-2021