Bài giảng Nguyên tắc điều tra và xử lý một vụ dịch - BS. Nguyễn Trung Nghĩa

Bài giảng Nguyên tắc điều tra và xử lý một vụ dịch để bổ sung cho mình những kiến thức tổng quan cũng như hiểu được các khái niệm: Dịch, vụ dịch, chùm ca bệnh, sự lan truyền dịch, nắm được mục đích, ý nghĩa và khi nào tiến hành điều tra vụ dịch, nắm vững nội dung các bước cơ bản tiến hành điều tra vụ dịch và biết lựa chọn biện pháp xử lý dịch. | NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ MỘT VỤ DỊCH : Nguyễn Trung Nghĩa MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Hiểu được các khái niệm: Dịch, Vụ dịch, chùm ca bệnh, sự lan truyền dịch. 2- Nắm được mục đích, ý nghĩa và khi nào tiến hành điều tra vụ dịch. 3- Nắm vững nội dung các bước cơ bản tiến hành điều tra vụ dịch; 4- Biết lựa chọn biện pháp xử lý dịch. 1. CÁC KHÁI NIỆM: DỊCH, VỤ DỊCH, CHÙM CA BỆNH, SỰ LAN TRUYỀN DỊCH . Dịch: Dịch: là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định; nói cách khác, đó là sự gia tăng tỷ lệ mới mắc bệnh vượt quá ngưỡng bình thường vốn có trong một giới hạn không gian, thời gian, ở một cộng đồng dân cư xác định. Đường cong chuẩn dự báo dịch SXH 2017 Thành phố Cần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    17    1    29-01-2023
20    18    1    29-01-2023
110    10    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.