Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C

Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C trình bày "Sử dụng Symbol và bảng Library". Nội dung học phần này gồm: Tìm hiểu symbol và thể hiện, tìm hiểu bảng Library, tạo symbol, thêm thể hiện lên Stage, chỉnh sửa thể hiện, chỉnh sửa symbol, tổ chức bảng Library, tìm hiểu symbol và thể hiện (Instance) symbol. . | Học phần C: Sử dụng Symbol & bảng Library ADOBE FLASH CS6 Học phần B Nội dung ● Tìm hiểu symbol và thể hiện ● Tìm hiểu bảng Library ● Tạo symbol ● Thêm thể hiện lên Stage ● Chỉnh sửa thể hiện ● Chỉnh sửa symbol ● Tổ chức bảng Library Tìm hiểu Symbol và thể hiện (Instance) Symbol Thể hiện (Instance) Bản sao của đối tượng mà bạn có Là bản sao của Symbol. thể sử dụng nhiều lần mà vẫn giữ Thể hiện được tạo ra kích thước file ở mức tối thiểu. bằng cách kéo Symbol từ Có thể chuyển đổi đối tượng có bảng Library lên Stage. sẵn thành symbol hoặc tạo mới. Được quản lý và lưu trữ Được quản lý và lưu trữ trên bảng Library. trên Stage. Tìm hiểu Symbol và thể hiện (Instance) ● Quan sát một Symbol và thể hiện của chính nó. Tìm hiểu Symbol và thể hiện (Instance) ● Sử dụng hộp thoại Convert to Symbol để tạo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    69    1    05-03-2024
6    273    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.