Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D

Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D giới thiệu tổng quan tạo hoạt hình. Cùng nắm các kiến thức trong học phần này thông qua việc tìm hiểu hoạt hình, lựa chọn phương pháp hoạt hình, tìm hiểu về Tween trong Timeline, các bước tạo và sao chép Motion Path. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp một số thông tin hữu ích về tạo hoạt hình cho Symbol lồng ghép, tạo hoạt hình Frame-by-Frame và tạo Shape Tween và còn một số nội dung khác nữa. Để tìm hiểu rõ về nội dung chi tiết bài giảng, . | Tạo hoạt hình ADOBE FLASH CS6 Học phần D Nội dung ● Tìm hiểu hoạt hình ● Sử dụng frame ● Tạo motion tween ● Tạo và sao chép motion path ● Sử dụng easing ● Tạo symbol lồng ghép Nội dung (tiếp) ● Tạo hoạt hình cho symbol lồng ghép ● Tạo hoạt hình frame-by-frame ● Tạo shape tween ● Sử dụng shape hint ● Tạo mặt nạ Tìm hiểu hoạt hình (Animation) ● Tạo và điều chỉnh frame cũng như artwork xuất hiện trong frame, xác định độ dài và thiết lập frame rate (số lượng khung hình) để điều khiển tốc độ của hoạt hình. ● Bạn có thể tạo hoạt hình (animate) cho nhiều thuộc tính của một đối tượng như: hình dạng (shape), kích thước (size), màu sắc (color), vị trí (position). Xác định các Frame Thể hiện sự thay đổi thời gian được biểu diễn bằng các frame trong Timeline. Keyframe trống (Blank keyframe): Frame duy nhất trong Timeline khi mở một tài liệu mới. Keyframe: Frame đặc biệt báo hiệu sự thay đổi trong bộ phim hay trong một đoạn hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG