Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G

nội dung Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về ActionScript , sử dụng bảng code snippets, thêm action stop vào đoạn phim, thêm action play vào button, sao chép và chỉnh sửa mã, kiểm thử mã và mở website từ button. | Làm quen với ADOBE FLASH CS6 Học phần G Nội dung Tìm hiểu ActionScript Sử dụng bảng code snippets Thêm action stop vào đoạn phim Thêm action play vào button Sao chép và chỉnh sửa mã Kiểm thử mã Mở website từ button Thêm chú thích vào mã Tìm hiểu ActionScript Ngôn ngữ scripting được dùng trong Flash Sử dụng để hiểu và thực hiện hành động người dùng Tìm hiểu các khối căn bản của ActionScript Cú pháp quy định thứ tự, cấu trúc, và cách sử dụng các từ trong một dòng mã • Dòng mã hoàn thiện được gọi là lệnh. lỗi cú pháp gây ra đoạn mã không làm việc • Thường do viết hoa không đúng hoặc thiếu dấu Dấu chấm câu là rất quan trọng • Ví dụ: { }, ( ), ., “”, /, // Sử dụng bảng Actions Để xem hoặc đặt mã ActionScript vào đoạn phim ActionScript phải luôn được gắn với một keyframe (hoặc đưa vào một file bên ngoài, đây là một kỹ năng nâng cao) Quan sát mã ActionScript trên bảng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.