Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 3

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 3 giới thiệu các nhóm lệnh thường sử dụng trong Autocad; hủy bỏ, tẩy xóa và hoàn tác; sử dụng phối hợp hệ thống; sử dụng nhóm lệnh trong Modify; tổ chức các đối tượng định dạng khối và kết hợp các công cụ vẽ, hỗ trợ trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật. Qua đó, người học nắm được các thao tác và sử dụng các công cụ vẽ trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật. Để nắm rõ nội dung bài giảng, . | THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH CHI TIẾT VỚI AUTOCAD Bài 3: Kết hợp các công cụ vẽ, hỗ trợ trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật MUL317 – Autocad 2D Bài 3 MUL – Thiết kế và bóc tách chi tiết với Autocad Nội dung bài học Hủy bỏ, tẩy xóa và hoàn tác Sử dụng phối hợp hệ thống Sử dụng nhóm lệnh trong Modify Tổ chức các đối tƣợng định dạng khối Kết hợp các công cụ vẽ, hỗ trợ trong thiết kế bản vẽ kỹ thuật GIỚI THIỆU CÁC NHÓM LỆNH THƢỜNG SỬ DỤNG TRONG AUTOCAD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản. - L – Line : đoạn thẳng - Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp ) - Rec – Rectang : Hình chữ nhật - C – Circle : Đƣờng tròn - Pol – Polygon : Đa giác đều - El – Ellipse : Elip - A – Arc : Cung tròn 2. Nhóm lệnh đường kích thước. - D – Dimension : Quản lý và tạo kiểu đƣờng kích thƣớc - Dli – Dimlinear : Ghi kích thƣớc thẳng đứng hay nằm ngang - Dal – Dimaligned : Ghi kích thƣớc xiên - Dan – Dimangular : Ghi kích thƣớc góc - Dra – Dimradius : Ghi kích thƣớc bán kính - Ddi – DimDiameter : Ghi kích thƣớc đƣờng kính - Dco – Dimcontinue : Ghi kích thƣớc nối tiếp - Dba- Dimbaseline : Ghi kích thƣớc song song 3. Nhóm lệnh quản lý. - La – Layer : Quản lý hiệu chỉnh layer - Se – Settings : Quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành - Op – Options : Quản lý cài đặt mặc định 4. Nhóm lệnh sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ - Co, Cp – Copy : Sao chép đối tƣợng - M – Move : Di chuyển đối tƣợng - Ro – Rorate : Xoay đối tƣợng - P – Pan : Di chuyển tầm nhìn trong model ( có thể dùng con lăn chuột nhấn giữ) - Z – Zoom : Phóng to thu nhỏ tầm nhìn HỦY BỎ, TẨY XÓA VÀ HOÀN TÁC 1 2 - Trong khi vẽ kỹ thuật những sai phạm là không tránh khỏi. Ta có thể khắc phục bằng cách xóa . Click vào hình vẽ cần xóa hình Gõ nhập E và nhấn phím cách or ấn phím Delete trên bàn máy, hoặc quay lại Ctrl+Z or click Undo, Redo trên thanh công cụ Quick Access bỏ những gì đã làm sai, lấy lại những cái đã lỡ bỏ mất. 3 4 5 6 SỬ DỤNG PHỐI HỢP HỆ THỐNG Hệ tọa độ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    547    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.