Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Quý Đôn gồm các câu hỏi và bài tập kèm đáp án giúp học sinh củng cố lại kiến thức của mình và làm quen với dạng đề thi. nội dung chi tiết đề thi. | Trường THPT Lê Quý Đôn Họ và tên: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1)- Năm học 2017-2018 Lớp: 10C/ . Môn: Hóa học 10 –ĐỀ 2 Thời gian: 45 phút I/ Phần trắc nghiệm (5 điểm) Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: Mã đề: 147 01. ; / = ~ 06. ; / = ~ 11. ; / = ~ 16. ; / = ~ 02. ; / = ~ 07. ; / = ~ 12. ; / = ~ 17. ; / = ~ 03. ; / = ~ 08. ; / = ~ 13. ; / = ~ 18. ; / = ~ 04. ; / = ~ 09. ; / = ~ 14. ; / = ~ 19. ; / = ~ 05. ; / = ~ 10. ; / = ~ 15. ; / = ~ 20. ; / = ~ Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở các phân lớp p là 9. Nguyên tố A là A. Si (Z=12). B. S (Z=16). C. Cl (Z=17). D. P (Z=15). -1 Câu 2. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1, nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u. Biết trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm 68,2% thể tích, phần còn lại là không gian rỗng. Khối lượng riêng của kẽm tính theo lí thuyết là 3 3 3 3 A. 7,16 g/cm . B. 7,15 g/cm . C. 7,30 g/cm . D. 7,4 g/cm . 28 39 23 Câu 3. Cho 3 nguyên tử 14 A, 19 B , 11 C . Số nơtron của 3 nguyên tử lần lượt là A. 28, 39, 29. B. 14, 20, 11. C. 14, 19, 11. D. 14,20,12. 3+ Câu 4. Một ion M có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là 5 2 6 2 3 2 5 1 A. [Ar]3d 4s . B. [Ar]3d 4s . C. [Ar]3d 4s . D. [Ar]3d 4s . Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số eletron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mạng điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 6. Vậy A, B là các nguyên tố A. 12Mg và 17Cl. B. 14Si và 20Ca. C. 14Si và 17Cl. D. 13Al và 11Na. Câu 6. Cấu trúc electron nào sau đây là của kim loại (1). 1s22s22p63s23p4. (4). [Ar]3d54s1. 2 2 6 2 6 2 2 (2). 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . (5). [Ne]3s23p3. (3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3. (6). [Ne]3s23p64s2. A. (2), (4), (6). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (5). D. (2), (3), (4). Câu 7. Nguyên tử P (Z = 17) có

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    101    3    14-07-2024
127    270    4    14-07-2024
9    89    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.