Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Hòa Hiệp số 2

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Hòa Hiệp số 2 dưới đây là tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như ôn thi của mình. Để nắm vững nội dung cấu trúc đề thi chi tiết đề thi. | SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 2 2018-2019 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 1 Môn: Hóa Học 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (12 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:. Lớp: . Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là: A. 13 B. 15 C. 14 D. 3 2 2 6 2 5 Câu 2: Y có cấu hình e nguyên tử: 1s 2s 2p 3s 3p . Điện tích hạt nhân trong hạt nhân nguyên tử Y là. A. 11+ B. 7+ C. 17+ D. 5+ 2 2 6 2 5 Câu 3: Nguyên tử R có cấu hình eletron: 1s 2s 2p 3s 3p . Nhận xét nào dưới đây sai khi nói về R. A. R có 3 lớp e. B. R có 5e ở lớp ngoài cùng. C. Số hiệu nguyên tử của R là 17. D. R là phi kim. Câu 4: X (z =10). Nguyên tử X có bao nhiêu lớp electron ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 2 4 Câu 5: Nguyên tử X có cấu hình electron ngoài cùng là 3s 3p . Nhận xét nào dưới đây không đúng khi nói về X A. X có 16 electron. B. X có 16 proton. C. X là nguyên tố họ p. D. X có 16 notron. Câu 6: Một nguyên tử có 3 lớp electron. Trong nguyên tử đó lớp nào có mức năng lượng cao nhất. A. L B. N C. M D. K Câu 7: ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là: A. 7. B. 5. C. 6. D. 8. Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Số khối là số nguyên. B. Số khối kí hiệu là A. C. Số khối bằng tổng số hạt proton và electron. D. Số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron. Câu 9: Oxi có 3 đồng vị 168 O, 178 O, 188 O số kiếu phân tử O2 có thể tạo thành là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 10: Trong các kí hiệu sau, kí hiệu nào viết sai ? A. 2d. B. 3d. C. 4f. D. 2p. Câu 11: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91. Biết R có hai đồng vị trong đó 79R chiếm 54,5% số nguyên tử. Nguyên tử khối của đồng vị còn lại có giá trị bao nhiêu? A. 82 B. 80 C. 85 D. 81 Câu 12: Nguyên tử 39 19 X có số nơtron .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    19    1    05-02-2023
74    22    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.