Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phạm Công Bình

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phạm Công Bình tài liệu tổng hợp nhiều dạng bài tập khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn! | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương 6) MÔN HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (15 câu trắc nghiệm + tự luận) ĐỀ GỐC Họ, tên học sinh:.Lớp 10A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng? A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử. B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hoá. C. Cl2 là chất oxi hoá, H2O là chất khử. D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử. Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử S (Z = 16) là A. 1s22s22p6. B. 3s23p4. C. 1s22s22p63s23p4. D. 2s22p6. Câu 3: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch A. KNO3. B. NaOH. C. HCl. D. BaCl2. Câu 4: Số oxi hoá của S trong SO2, H2S, H2SO4, H2S2O7 lần lượt là A. -2. +6, +4, +6. B. +6, +6, -2, +4. C. +4, -2, +6, +6. D. +6, -2, +4, +6. Câu 5: Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O. Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là A. 1 : 2. B. 2 : 1. C. 3 : 1. D. 1 : 3. Câu 6: Cho dãy các chất: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4. Chất trong dãy phản ứng được với dung dịch BaCl2 là A. NaOH. B. NaCl. C. Na2SO4. D. NaNO3. Câu 7: Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là A. Na2SO4. B. NaCl. C. H2SO4. D. NaOH. Câu 8: Cho phương trình hoá học: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O. Vai trò của SO2 là A. không là chất khử và cũng không là chất oxi hoá. B. vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá. C. chất khử. D. chất oxi hoá. Câu 9: Cho dãy các kim loại: Na, Mg. Fe, Zn, Cu, Ag, Hg. Số kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Câu 10: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được 3,36 lít H (ở đktc). 2 Giá trị của m là A. 2,70. B. 8,10. C. 5,40. D. 10,8. Câu 11: Kim loại không phản ứng được với axit H2SO4 đặc, nguội là A. Ag. B. Al. C. Mg. D. Cu. Câu 12: Chất nào sau

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    160    1    01-02-2023
148    119    2    01-02-2023
137    250    7    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.