Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển, tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | SỞ GD – ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10 – Cơ bản Mã đề : 01 Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, O = 16, S = 32, C = 12, N = 14,Na = 23, K = 39, F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, Fe = 56, Mn = 55, Ag = 108, Al = 27, Zn = 65. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Hãy chọn đáp án đúng nhất Câu 1. Những nguyên tố ở nhóm nào có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np 5? A. Nhóm cacbon B. Nhóm Nitơ C. Nhóm Oxi D. Nhóm Halogen Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây? A. AgCl B. KMnO4 C. KClO D. HCl Câu 3. Nguyên tố halogen nào có trong hợp chất tạo nên men răng của người ? A. Clo B. Flo C. Brom D. Iot Câu 4. Cho các cặp chất sau, cặp chất không phản ứng được với nhau (điều kiện có đủ) là: A. I2 + H2 B. Cl2 + dung dịch KBr C. Br2 + dung dịch KCl D. F2 + H2O Câu 5. Halologen có tính oxi hóa mạnh nhất là: A. F2 B. Br2 C. Cl2 D. I2 Câu 6. Cho phương trình: Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4 . Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng là: A. 2 B. 4 C. 7 D. 9 Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe cần dùng 6,72 lít khí Clo ở đktc. Giá trị của m là: A. 16,8 gam B. 19,5 gam C. 11,2 gam D. 13,0 gam Câu 8. Chọn phương trình hóa học sai : A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. B. Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O . C. FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O . D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2 . Câu 9. Chọn phát biểu sai. A. Khí hiđro clorua là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí. B. Khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric. C. Dung dịch axit clohiđric đặc là một chất lỏng không màu, mùi xốc, có nồng độ 37%. D. Dung dịch axit clohiđric đặc là một chất lỏng không màu, mùi xốc, có nồng độ 73%. Câu 10. Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 14,35 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl phản ứng là: A. 35 % B. 50 % C. 15 % D. 36,5 % Câu 11. Đổ dung dịch chứa 5 gam HBr vào dung dịch chứa 5 gam NaOH. Nhúng quỳ tím vào

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    106    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.