Các hình thái dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1 - 2011 đến 12 - 2016

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả vị trí, kích thước của các týp trong dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh. Bài viết nghiên cứu mô tả 79 bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh, điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1 - 2011 đến 12 - 2016. | t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 CÁC HÌNH THÁI DỊ DẠNG ĐƯỜNG THỞ TRONG PHỔI BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ 1 - 2011 ĐẾN 12 - 2016 Nguyễn Thị Mai Hoàn*; Đào Minh Tuấn* Mai Xuân Khẩn**; Phó Hồng Điệp* TÓM TẮT Dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh là bệnh hay gặp nhất trong số các dị dạng phổi bẩm sinh, có thể phát hiện từ thời kỳ bào thai. Chẩn đoán mô bệnh học giúp cho điều trị và tiên lượng bệnh. Mục tiêu: mô tả vị trí, kích thước các nang trong dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh. Đối tượng và phương pháp: mô tả hồi cứu 79 bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh, điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1 - 2011 đến 12 - 2016. Kết quả và kết luận: trong số 79 ca dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh, 41 bệnh nhân (51,90%) týp I và 32 bệnh nhân (40,50%) týp II (trong đó 4 bệnh nhân có phổi biệt lập kết hợp), 6 trường hợp (7,60%) týp IV. Không phát hiện trường hợp nào týp 0 và týp III. Tất cả các trường hợp đều ở một bên phổi, thường ở thùy dưới và ưu thế nhẹ ở bên phải. Các nang týp I nhìn chung có kích thước lớn (> 2,5 cm). * Từ khóa: Dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh; Dị dạng nang tuyến bẩm sinh; Trẻ em. Types of Congenital Pulmonary Airway Malformation in Children at Central Pediatrics Hospital from 1 - 2011 to 12 - 2016 Summary Congenital pulmonary airway malformation is the most common congenital pulmonary disease. Objectives: To assess the rate and position of lung lesions of congenital pulmonary airway malformation types, also to assess the correlation between size of the cyst and its types. Subjects and methods: A retrospective, descriptive study was carried out on 79 patients diagnosed with congenital pulmonary airway malformation and admitted to Respiratory Department in Central Pediatrics Hospital from 1 - 2011 to 12 - 2016. Results and conclusion: In the period of 6 years, 79 cases of congenital pulmonary airway malformation were admitted to Respiratory Department. Among them, 41 cases

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    13    1    29-01-2023
2    13    1    29-01-2023
50    1    1    29-01-2023
67    11    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.