Đặc điểm bệnh lý, yếu tố tiên lượng sỏi túi mật ở người cao tuổi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 12 - 2015 đến 10 - 2017

Bài viết phân tích đặc điểm bệnh lý, yếu tố tiên lượng ở người cao tuổi được điều trị phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 12 - 2015 đến 10 - 2017. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SỎI TÚI MẬT Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG TỪ 12 - 2015 ĐẾN 10 - 2017 TÓM TẮT Cao Minh Tiệp*; Bùi Tuấn Anh**; Dương Mạnh Hùng*** Mục tiêu: mô tả đặc điểm bệnh lý, yếu tố tiên lượng sỏi túi mật ở người cao tuổi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 12 - 2015 đến 10 - 2017. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu 42 bệnh nhân cao tuổi được mổ nội soi sỏi túi mật. Kết quả và kết luận: tuổi trung bình 69,19 ± 7,99, hay gặp ở nhóm 60 - 70 tuổi (66,7%), nữ nhiều hơn nam, tỷ lệ nữ/nam 29/13. Đa số bệnh nhân có bệnh kết hợp kèm theo (88,1%). Phân loại ASA độ 2 chiếm đa số (83,4%). Tất cả bệnh nhân vào viện do đau bụng, đau âm ỉ là chủ yếu (97,6%). Triệu chứng rối loạn tiêu hóa 83,3%, điểm túi mật đau 83,3%. Túi mật to 9,5%. Phản ứng thành bụng 2,4%. Siêu âm phát hiện 100% trường hợp có sỏi trong túi mật. 23,8% trường hợp có số lượng bạch cầu tăng. * Từ khoá: Sỏi túi mật; Cắt túi mật nội soi; Đặc điểm bệnh lý; Yếu tố tiên lượng. Pathologic Features, Prognostic Factors for Gallstones in Elderly Patients at Viettiep Hospital from 12 - 2015 to 10 - 2017 Summary Objectives: To describe the pathologic features, prognostic factors for gallstones in elderly patients at Viettiep Hospital from 12 - 2015 to 10 - 2017. Subjects and methods: Retrospective and prospective study, included 42 patients with gallstones treated by surgery for gallstones. Results and conclusions: The average age was ± years old, frequently in 60 - 70 year group (), more females than males, female/male ratio 29/13. The majority of patients had nd comorbidity (). ASA classification of 2 degree presented . All patients had abdominal pain, mainly moderate pain (). Digestive trouble presented , murphy pain . Enlarged gallbladder was . Abdominal reaction presented . Abominal ultrasound revealed 100% of gallstones. There were of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    106    11    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.