Đặc điểm bệnh lý, yếu tố tiên lượng sỏi túi mật ở người cao tuổi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 12 - 2015 đến 10 - 2017

Bài viết phân tích đặc điểm bệnh lý, yếu tố tiên lượng ở người cao tuổi được điều trị phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 12 - 2015 đến 10 - 2017. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SỎI TÚI MẬT Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG TỪ 12 - 2015 ĐẾN 10 - 2017 TÓM TẮT Cao Minh Tiệp*; Bùi Tuấn Anh**; Dương Mạnh Hùng*** Mục tiêu: mô tả đặc điểm bệnh lý, yếu tố tiên lượng sỏi túi mật ở người cao tuổi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 12 - 2015 đến 10 - 2017. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu 42 bệnh nhân cao tuổi được mổ nội soi sỏi túi mật. Kết quả và kết luận: tuổi trung bình 69,19 ± 7,99, hay gặp ở nhóm 60 - 70 tuổi (66,7%), nữ nhiều hơn nam, tỷ lệ nữ/nam 29/13. Đa số bệnh nhân có bệnh kết hợp kèm theo (88,1%). Phân loại ASA độ 2 chiếm đa số (83,4%). Tất cả bệnh nhân vào viện do đau bụng, đau âm ỉ là chủ yếu (97,6%). Triệu chứng rối loạn tiêu hóa 83,3%, điểm túi mật đau 83,3%. Túi mật to 9,5%. Phản ứng thành bụng 2,4%. Siêu âm phát hiện 100% trường hợp có sỏi trong túi mật. 23,8% trường hợp có số lượng bạch cầu tăng. * Từ khoá: Sỏi túi mật; Cắt túi mật nội soi; Đặc điểm bệnh lý; Yếu tố tiên lượng. Pathologic Features, Prognostic Factors for Gallstones in Elderly Patients at Viettiep Hospital from 12 - 2015 to 10 - 2017 Summary Objectives: To describe the pathologic features, prognostic factors for gallstones in elderly patients at Viettiep Hospital from 12 - 2015 to 10 - 2017. Subjects and methods: Retrospective and prospective study, included 42 patients with gallstones treated by surgery for gallstones. Results and conclusions: The average age was ± years old, frequently in 60 - 70 year group (), more females than males, female/male ratio 29/13. The majority of patients had nd comorbidity (). ASA classification of 2 degree presented . All patients had abdominal pain, mainly moderate pain (). Digestive trouble presented , murphy pain . Enlarged gallbladder was . Abdominal reaction presented . Abominal ultrasound revealed 100% of gallstones. There were of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG