Đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng điện năng của các thiết bị D-FACTS trong lưới công nghiệp có lò hồ quang

Bài báo phân tích một trường hợp đánh giá hiệu quả của các thiết bị D-FACTS trong việc cải thiện chất lượng điện năng (CLĐN) lưới phân phối khi có lò hồ quang điện điển hình cho vấn đề chất lượng điện năng đang nóng hiện nay trong các lưới điện công nghiệp tại Việt Nam. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) ASSESSMENT OF D-FACTS PERFORMANCE ON POWER QUALITY MITIGATION FOR THE INDUSTRIAL ISTRIBUTION SYSTEMS WITH THE PRESENCE OF ELECTRIC ARC FURNACE ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CỦA CÁC THIẾT BỊ D-FACTS TRONG LƯỚI CÔNG NGHIỆP CÓ LÕ HỒ QUANG Nguyễn Văn Minh1, Bạch Quốc Khánh2, Phạm Việt Phương2 1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, 2Trường Đại học Bách kho Hà Nội Ngày nhận bài: 25/12/2017, Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018, Phản biện: TS. Nguyễn Đăng Toản Abstract: The paper analyses a case study where D-FACTS effectiveness for power quality (PQ) mitigation in the distribution system with the presence of electric arc furnace is considered, that typically refers to PQ issues in industrial distribution systems in Vietnam now. The effectiveness is considered systematically, not only for a single load. The comparative estimation is made between using the Dynamic Voltage Restorer (DVR) and Distribution Statics synchronous Compensator (D-STATCOM) on MatLab/Simulink in IEEE 13 bus test system including an electric arc furnace. Diffirent scienarios of DVR and D-STATCOM connecting locations are introduced for better illustrating their effectiveness of mitigating harmonics generated by the electric arc furnace operation. The results in the paper can be referred by utilities for mitigating PQ in the distribution system connected with the electric arc furnace. Key words: Power quality; distribution system; non-linear load; EAF; DVR; D-STATCOM. Tóm tắt: Bài báo phân tích một trường h p đánh giá hiệu quả c a các thi t bị D-FACTS trong việc cải thiện chất lư ng điện năng (CLĐN) lưới phân phối khi có lò hồ qu ng điện điển hình cho vấn đề CLĐN đ ng nóng hiện n y trong các lưới điện công nghiệp tại Việt Nam. Hiệu quả n ng c o CLĐN đư c xét cho toàn hệ thống chứ không chỉ cho riêng một ph tải c thể. Việc đánh giá có t nh so sánh giữa hiệu quả c a việc s d ng thi t bị ph c hồi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.