Đường tiếp cận mới: Từ dưới lên trên trong phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng

Nghiên cứu này báo cáo kinh nghiệm ban đầu trên 24 bệnh nhân áp dụng phương pháp cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn điều trị ung thư trực tràng nhằm triển khai ứng dụng và đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 ĐƯỜNG TIẾP CẬN MỚI: TỪ DƯỚI LÊN TRÊN TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG Ngô Tiến Khương*; Nguyễn Anh Tuấn** Nguyễn Văn Xuyên***; Nguyễn Tô Hoài**; Nguyễn Văn Dư**** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá tính khả thi và kết quả sớm của phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn (transanal total mesorectal excision) điều trị ung thư trực tràng 1/3 giữa và 1/3 dưới. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu trên 24 bệnh nhân (17 nam, 7 nữ) ung thư trực tràng được phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn tại Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 7 - 2017 đến 3 - 2018. Kết quả: giai đoạn trước mổ: Tx: 8,3%; T3: 83,4%; T4: 8,3%; N(+): 79,2%; N(-): 20,8%. Tuổi trung 2 bình 64,37 ± 11,72, chỉ số BMI trung bình 20,3 ± 2,7 kg/m . Khối u 1/3 dưới 75%, 1/3 giữa 25%. Thời gian phẫu thuật trung bình 145,54 ± 19,32 phút. Tỷ lệ tai biến, biến chứng 20,8%, không có tử vong phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh: cắt mạc treo trực tràng hoàn toàn 87,5%; gần hoàn toàn 12,5%; diện cắt đầu xa âm tính 100%; diện cắt chu vi âm tính 91,7%; số lượng hạch trung bình vét được 8,62 ± 2,57. Giai đoạn sau mổ: Tx: 8,3%; T1: 4,2%; T2: 12,5%; T3: 66,7%; T4a: 8,3%; N0: 66,7%; N1: 29,1%; N2: 4,2%. Kết luận: phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn có tính khả thi và an toàn trong điều trị ung thư trực tràng 1/3 dưới và 1/3 giữa. * Từ khóa: Ung thư trực tràng; Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn; Phẫu thuật nội soi. The New Approach for the Treatment of Rectal Cancer: “Down to Up” Laparoscopic Operation Summary Objectives: To assess the feasible and early results of transanal total mesorectal excision for treatment of the mid and low rectal cancer. Subjects and methods: A prospective cohort study in 24 patients (17 men and 7 women) with mid and low rectal cancer, underwent transanal total mesorectal excision in Gastrointestinal Surgery .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    97    4    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.