Giải quyết bài toán vận hành khi thực hiện thao tác đóng cắt cho hệ thống cáp ngầm đảo Lý Sơn

Bài báo nghiên cứu xây dựng mô hình tuyến cáp ngầm bằng chương trình phần mềm EMTP-RV đúng với thực tế, mô phỏng các trường hợp nguy hiểm đặc biệt là hiện tượng liên quan đến đóng cắt như quá điện áp phục hồi (TRV), hiện tượng zero-missing Đồng thời tìm ra giải pháp an toàn cho tuyến cáp được vận hành an toàn. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VẬN HÀNH KHI THỰC HIỆN THAO TÁC ĐÓNG CẮT CHO HỆ THỐNG CÁP NGẦM ĐẢO LÝ SƠN SOLVING THE OPERATION PROBLEM WHEN PERFORMING THE SWITCHING OPERATION FOR LY SON ISLAND UNDERGROUND CABLE SYSTEM Đoàn Đức Tùng Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài: 12/1/2018, Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018 Phản biện: TS. Lê Thành Do nh Tóm tắt: Để đảm bảo chất lư ng điện áp vận hành cho tuy n cáp ngầm huyện đảo Lý Sơn khi nhu cầu ph tải tại đảo th y đổi rất lớn trong ngày, thật sự cần thi t phải thực hiện giải pháp lắp đặt kháng bù ng ng và đư vào vận hành lúc tải thấp cũng như cắt ra khi tải cao. Với các trường h p thao tác, đóng cắt tuy n cáp ngầm đư c k t nối với kháng bù ngang sẽ phát sinh nhiều vấn đề nguy hiểm như quá điện áp ph c hồi (TRV), hiện tư ng zero-missing Vì vậy, bài báo sẽ xây dựng mô hình tuy n cáp ngầm này bằng chương trình phần mềm EMTP-RV đúng với thực t , mô phỏng các trường h p nguy hiểm đặc biệt là hiện tư ng liên qu n đ n đóng cắt như quá điện áp ph c hồi (TRV), hiện tư ng zero-missing Đồng thời tìm ra giải pháp an toàn cho tuy n cáp đư c vận hành an toàn. K t quả phân tích là các dạng quá độ c điện áp dòng điện và giải pháp áp d ng kháng điều khiển linh hoạt (VSR) để hạn ch các vấn đề trên. Từ khóa: EMTP-RV; kháng điều khiển linh hoạt; zero-missing; b o hò ; quá điện áp tạm thời, cáp ngầm. Abstract: To ensure quality operation voltage for Ly Son island underground cable system when load demand changes large during the day, it really needs to install shunt reactor and switch on it at minimun load demand also switch off it at maximum load demand. In case of operation, the switching operation of the underground cable that is connected to shunt reactor will generate many dangerous problems such as over-voltage recovery (TRV), zero-missing phenomenon Therefore, paper will model this cable by software EMTP-RV and same power network structure, simulating .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.