Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chỉnh loạn thị sau ghép giác mạc xuyên bằng phương pháp cắt mũi chỉ rời chọn lọc

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chỉnh loạn thị sau ghép giác mạc xuyên bằng phương pháp cắt chỉ rời chọn lọc. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CHỈNH LOẠN THỊ SAU GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MŨI CHỈ RỜI CHỌN LỌC TÓM TẮT Lê Xuân Cung*; Dương Mai Nga*; Nguyễn Đình Ngân** Mục tiêu: đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chỉnh loạn thị sau ghép giác mạc xuyên bằng phương pháp cắt chỉ rời chọn lọc. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không có nhóm chứng trên 25 mắt sau ghép giác mạc xuyên từ 2 - 12 tháng, có độ loạn thị giác mạc > 3D và chưa có can thiệp vào chỉ khâu. Kết quả: độ loạn thị giác mạc giảm > 65%, với độ loạn thị giác mạc trước và sau can thiệp lần lượt 6,9 ± 2,7D và 2,4 ± 0,8D (p = 0,0001). Độ giảm loạn thị sau can thiệp lần một của những mắt được cắt chỉ sớm sau phẫu thuật 2 - 3 tháng và sau 3 tháng lần lượt là 1,9 ± 2,4D và 1,11 ± 1,7D (p = 0,49). So với nhóm sử dụng khâu vắt kết hợp mũi rời, độ giảm loạn thị của nhóm khâu mũi rời thấp hơn ở lần can thiệp thứ nhất, nhưng cao hơn ở các lần can thiệp sau. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Độ loạn thị sau can thiệp của những mắt có đường kính mảnh ghép 7,5 mm và 8,0 mm lần lượt là 2,89 ± 1,16D và 2,29 ± 0,6D (p = 0,60). Kết luận: cắt chỉ rời chọn lọc là phương pháp hiệu quả có thể tiến hành sớm từ sau phẫu thuật 2 tháng giúp chỉnh loạn thị sau ghép giác mạc xuyên. * Từ khóa: Loạn thị giác mạc; Cắt chỉ rời chọn lọc; Ghép giác mạc xuyên. The Effect of some Factors on the Results of Selective Suture Removal after Penetrating Keratoplasty Summary Objectives: To evaluate the effect of some factors on the results of selective suture removal after penetrating keratoplasty. Subjects and methods: Interventional clinical study without control group on 25 eyes who had corneal astigmatism more than 3D and intact sutures after penetrating keratoplasty 2 - 12 months. Results: Corneal astigmatisim was decreased by more than 65%, with the corneal astigmatism before and after intervention was ± and ± (p = .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    53    4    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.