Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo hoạt động của hệ thống kích từ cho máy phát điện tại nhà máy thủy điện Hoà Bình

Bài báo này sẽ nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kích từ cho máy phát điện tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình bằng bộ ổn định hệ thống điện. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÍCH TỪ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HOÀ BÌNH PROPOSED SOLUTION TO IMPROVE PERFORMANCE OF EXCITATION SYSTEM OF GENERATOR AT HOA BINH HYDRO-POWER PLANT Nguyễn Ngọc Trung Trường Đại học Điện lực 1 Ngày nhận bài: 25/11/2017 Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018 Phản biện: TS. Phạm Việt Phương Tóm tắt: Bài báo giới thiệu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động c a hệ thống kích từ cho máy phát điện tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình bằng bộ ổn định hệ thống điện. Giải pháp đề xuất đư c mô phỏng bằng Matlab-Simulink. K t quả mô phỏng chứng tỏ tính hiệu quả c a giải pháp đề xuất. Từ khóa: Ổn định hệ thống điện, hệ thống kích từ, bộ ổn định hệ thống điện (PSS), bộ tự động điều chỉnh điện áp, mô hình hệ thống kích từ. Abstract: This paper presents a propsed solution to improve performace the excitation system of generators at Hoa Binh Power Plant using PSS4B. The proposed solution is examined in Matlab-Simulink environment. The results clearly proved the effectiveness of the proposed solution. Key words: Power system stability, excitation system, Power System Stabilizer (PSS), Automatic Voltage Regulator (AVR), Excitation system model. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, hệ thống điện (HTĐ) ngày càng phát triển, mở rộng và phức tạp nên càng đòi hỏi tính ổn định và linh hoạt cao hơn, trong đó vai trò của tự động hóa trong HTĐ càng được đặc biệt chú ý phát triển để đảm bảo vận hành ổn định HTĐ, nâng cao chất lượng điện năng, trong đó ổn định điện áp là một trong những vấn đề chính mà ngành điện Việt Nam cũng như Số 15 tháng 2-2018 các nước phát triển trên thế giới quan tâm. Một sự cố tan rã HTĐ, trong đó việc mất ổn định hay sụp đổ điện áp là một trong những nguyên nhân chính và hậu quả của nó là vô cùng lớn khi xem xét dưới góc độ kinh tế và an ninh năng lượng. Vì vậy, để hạn chế thiệt hại do sự dao động điện áp thì cần phải trang bị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    19    1    28-01-2023
267    12    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.