Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Giải thử khang GN16

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn trong 90 ngày của viên nang Giải thử khang GN16. Bìa viết nghiên cứu đánh giá độc tính cấp trên chuột nhắt trắng chủng Swiss, độc tính bán trường diễn đánh giá trên chuột cống trắng chủng Wistar, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 6-2018 NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA VIÊN NANG GIẢI THỬ KHANG GN16 Ngô Thị Tuyết Mai*; Phan Văn Minh**; Nguyễn Hoàng Ngân* Trần Quốc Bảo**; Hoàng Thị Tình***; Vũ Bình Dương* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn trong 90 ngày của viên nang Giải thử khang GN16. Đối tượng và phương pháp: đánh giá độc tính cấp trên chuột nhắt trắng chủng Swiss, độc tính bán trường diễn đánh giá trên chuột cống trắng chủng Wistar, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả: chuột nhắt uống Giải thử khang GN16 (liều tăng dần từ 24 g/kg/ngày đến 48 g/kg/ngày với lượng uống mỗi lần 0,2 ml/10 g cân nặng, uống 3 lần/24 giờ, uống cách nhau 3 giờ) không có biểu hiện độc tính cấp. Chuột cống uống Giải thử khang GN16 (liều 1,12 g/kg/ngày và liều 3,36 g/kg/ngày trong 90 ngày liên tục) không có thay đổi về tình trạng chung, huyết học và các chỉ số sinh hóa đánh giá chức năng gan, thận; hình ảnh mô bệnh học của gan, lách, thận bình thường. Kết luận: viên nang Giải thử khang GN16 an toàn khi đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn trong 90 ngày. * Từ khóa: Giải thử khang GN16; Độc tính cấp; Độc tính bán trường diễn. Studying the Acute and Subchronic Toxicity of Giai Thu Khang GN16 Capsules Summary Objectives: To evaluate the acute toxicity and 90 days subchronic toxicity of Giai Thu Khang GN16 capsules. Subject and method: The acute toxicity was evaluated in Swiss mice and 90 days subchronic toxicity was evaluated in Wistar rat, under the guidance of the Vietnamese Ministry of Health and the Word Health Organization. Results: Mice were administrated orally an ascending dose of Giai Thu Khang GN16 from 24 g/kg/day to 48 g/kg/day. The amount of mL/10 g weight, 3 times/24 hours, every 3 hours. There was no symptom of acute toxicity. Rats were administrated orally Giai Thu Khang GN16 g/kg/day and g/kg/day, during 90 days continuously. The rats were healthy. There were no changes in

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG