Nghiên cứu quy trình lấy ruột từ nguồn cho sống trong ghép ruột thực nghiệm trên chó

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật ở bên cho trong ghép ruột đơn độc thực nghiệm từ nguồn cho sống. Bài viết nghiên cứu phẫu thuật thực nghiệm mô tả, tiến cứu, có phân tích, dựa theo quy trình kỹ thuật của Grussener và Testa trên 32 con chó, chia thành 16 cặp, một bên cho ruột và một bên nhận ruột ghép từ 10 - 2016 đến 6 - 2017 tại Bộ môn Phẫu thuật Thực hành, Học viện Quân y. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LẤY RUỘT TỪ NGUỒN CHO SỐNG TRONG GHÉP RUỘT THỰC NGHIỆM TRÊN CHÓ Trần Doanh Hiệu*; Bùi Tuấn Anh* Nguyễn Văn Xuyên*; Trịnh Cao Minh** TÓM TẮT Mục tiêu: xây dựng được quy trình kỹ thuật ở bên cho trong ghép ruột đơn độc thực nghiệm từ nguồn cho sống. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu phẫu thuật thực nghiệm mô tả, tiến cứu, có phân tích, dựa theo quy trình kỹ thuật của Grussener [2] và Testa [12] trên 32 con chó, chia thành 16 cặp, một bên cho ruột và một bên nhận ruột ghép từ 10 - 2016 đến 6 - 2017 tại Bộ môn Phẫu thuật Thực hành, Học viện Quân y, từ đó xây dựng quy trình phẫu thuật bên cho. Kết quả: trong 16 chó cho, cân nặng thấp nhất 13 kg, cao nhất 16 kg; trung bình 15 ± 0,91 kg. Chiều dài ruột non bên cho ngắn nhất 2,2 m; dài nhất 3,3 m; trung bình 2,67 ± 0,33 m. Chiều dài ruột non được lấy ngắn nhất 0,88 m; dài nhất 1,32 m; trung bình 1,07 ± 0,13 m. Chiều dài nhánh động mạch mạc treo ngắn nhất 1 cm; dài nhất 2 cm; trung bình 1,44 ± 0,23 cm. Chiều dài đoạn tĩnh mạch mạc treo ngắn nhất 1,00 cm; dài nhất 1,80 cm; trung bình 1,41 ± 0,19 cm. Đường kính ban đầu của đoạn động mạch mạc treo nhỏ nhất 0,2 cm; lớn nhất 0,4 cm; trung bình 0,28 ± 0,03 cm. Đường kính ban đầu của đoạn tĩnh mạch mạc treo nhỏ nhất 0,2 cm; lớn nhất 0,4 cm; trung bình 0,30 ± 0,04 cm. Đường kính của đoạn động mạch mạc treo cắt tạo miệng nối nhỏ nhất 0,4 cm; lớn nhất 0,5 cm; trung bình 0,48 ± 0,04 cm. Đường kính của đoạn tĩnh mạch mạc treo sau cắt tạo miệng nối nhỏ nhất 0,4 cm; lớn nhất 0,6 cm; trung bình 0,49 ± 0,05 cm. Thời gian thiếu máu nóng ngắn nhất 2 phút; dài nhất 6 phút; trung bình 3,81 ± 1,11 phút. Tổng thời gian mổ bên cho ngắn nhất 50 phút; dài nhất 70 phút; trung bình 58,75 ± 6,71 phút. Không có tai biến trong mổ. Kết luận: quy trình kỹ thuật ngoại khoa ghép ruột đơn độc từ nguồn cho sống bên cho thực hiện lấy mảnh ghép ruột non từ hồi tràng lên trên kèm theo nhánh mạch nuôi, bảo tồn 20 cm cuối hồi tràng;

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.