Nghiên cứu thay đổi nồng độ hormon T3, T4, TSH huyết tương trên bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hưng cảm

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát thay đổi nồng độ hormon T3, T4, TSH huyết tương và tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ các hormon trên với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân RLCX lưỡng cực giai đoạn hưng cảm. | T¹p chÝ Y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ HORMON T3, T4, TSH HUYẾT TƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM Nguyễn Văn Linh*; Bùi Quang Huy*; Lê Văn Quân* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá thay đổi nồng độ hormon T3, T4 và TSH huyết tương trên bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hưng cảm. Đối tượng và phương pháp: 59 bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hưng cảm, điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103. Đánh giá thay đổi nồng độ FT3, FT4 và TSH huyết tương theo một số đặc điểm lâm sàng và thời gian điều trị trên nhóm bệnh nhân này. Kết quả: không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ FT3, FT4 và TSH giữa các nhóm tuổi, giới cũng như đặc điểm có loạn thần hay không có loạn thần, trong khi nồng độ TSH tăng và FT4 giảm ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh > 10 năm so với nhóm bệnh nhân mắc bệnh 40 tuổi ( n = 8) 1,56 ± 0,98 2,83 ± 0,53 1,06 ± 0,16 > 0,05 > 0,05 > 0,05 p Kết quả cho thấy không có khác biệt có ý nghĩa thống kề về nồng độ huyết tương của cả 3 hormon T3, T4 và TSH giữa các nhóm tuổi (p > 0,05). 61 T¹p chÝ Y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 2. Thay đổi nồng độ FT3, FT4, TSH theo giới. Bảng 2: Nồng độ FT3, FT4 và TSH giữa nam và nữ. Giới TSH (mIU/l) FT3 (pg/ml) FT4 (ng/dl) Nam (n = 28) 1,15 ± 0,71 2,91 ± 0,63 1,01 ± 0,19 Nữ (n = 31) 1,39 ± 1,08 2,59 ± 0,53 1,11 ± 0,20 > 0,05 > 0,05 > 0,05 p Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về giá trị nồng độ huyết tương của hormon T3, T4 và TSH giữa 2 giới trên BN RLCX lưỡng cực giai đoạn hưng cảm (p > 0,05). 3. Thay đổi nồng độ FT3, FT4, TSH theo thời gian mắc bệnh. Bảng 3: Thay đổi hormon tuyến giáp theo thời gian mắc bệnh. Thời gian mắc bệnh Chỉ số p 10 năm (3) (n = 13) TSH (mIU/l) 1,09 ± 0,65 1,16 ± 0,75 1,87 ± 1,40 p3-1,2 0,05 FT4 (ng/dl) 1,08 ± 1,06 ± 0,13 0,90 ± 0,15 p3-1 10 năm. Tuy nhiên, khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ TSH và FT4 chỉ thấy giữa nhóm mắc bệnh > 10 năm với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.