Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường tại hai huyện Yên Khánh và Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình năm 2016

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh môi trường, phát hiện các vấn đề còn tồn tại để đề ra những khuyến nghị phù hợp nâng cao điều kiện vệ sinh tại địa phương, góp phần phòng chống bệnh tật tại cộng đồng. | t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI HAI HUYỆN YÊN KHÁNH VÀ KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016 Phạm Văn Minh*; Lê Trần Anh*; Đỗ Ngọc Ánh*; Nguyễn Thị Vân* TÓM TẮT Mục tiêu: mô tả thực trạng vệ sinh môi trường tại hai huyện Yên Khánh và Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, điều tra 211 chủ hộ tại hai huyện Kim Sơn và Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình năm 2016. Kết quả: tỷ lệ nhà tiêu chưa hợp vệ sinh 10,43%, ở huyện Kim Sơn (16,5%) cao hơn ở huyện Yên Khánh (4,63%). Tỷ lệ dùng nước máy sinh hoạt 36,02% hộ, ở huyện Kim Sơn (27,18%) thấp hơn ở Yên Khánh (44,44%). 59,24% hộ có ao nuôi cá. Vẫn còn một số hộ sử dụng phân người (1,9%) hoặc phân động vật (9%) nuôi cá. Đa số hộ nuôi chó, mèo không có biện pháp quản lý phân động vật, tỷ lệ chó, mèo có chỗ vệ sinh riêng rất thấp (6,16 và 1,9%). Kết luận: cần tăng cường đầu tư nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, đặc biệt tại huyện Kim Sơn, tăng cường truyền thông về một số hành vi phòng bệnh như không dùng phân người và động vật để nuôi cá. * Từ khóa: Vệ sinh môi trường; Thực trạng; Huyện Yên Khánh; Huyện Kim Sơn; Tỉnh Ninh Bình. Study on Environmental Sanitation in Yenkhanh and Kimson Districts, Ninhbinh Province in 2016 Summary Objectives: To describe reality of environmental sanitation in Yenkhanh and Kimson districts, Ninhbinh province. Subjects and methods: Cross-sectional descriptive study, survey of 211 household heads in 2 districts (Kimson and Yenkhanh) of Ninhbinh province, 2016. Results: Prevalence of using unsanitary latrines was and this prevalence in Kimson was higher that that in Yenkhanh. The overall rate of using tap water was low () and this rate in Kimson district () was lower than in Yenkhanh (). of households had fishponds. A small rate of households was using human () or animal feces (9%) to feed fish. Most of the households did not have measures to control feces of animals. The .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.