Phân tích độ tin cậy lưới điện trung áp sử dụng phương pháp cây sự cố

Bài báo trình bày cách xây dựng cây sự cố, viết hàm cấu trúc, phân tích định tính, định lượng, thành lập ma trận và phân tích độ tin cậy cho lưới điện phân phối trung áp, sử dụng sơ đồ IEEE RBTS 2 thanh cái để tính toán và đối chiếu với kết quả phương pháp khác. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY LƢỚI ĐIỆN TRUNG ÁP SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP CÂY SỰ CỐ DISTRIBUTION GRID RELIABILITY ANALYSIS USING FAULT TREE METHOD Lê Xuân Sanh Trường Đại học Điện lực Ngày nhận bài: 14/11/2017, Ngày chấp nhận đăng: 18/12/2017, Phản biện: TS. Nguyễn Đức Huy Tóm tắt: Phương pháp sơ đồ cây sự cố (fault tree analysis - FTA) là một kỹ thuật suy diễn đư c s d ng rộng r i và phổ bi n trong ph n t ch độ tin cậy c hệ thống FT ph h p để phân tích các hệ thống phức tạp như hệ thống phân phối điện. Phương pháp đạt hiệu quả khi thành lập cây sự cố (hỏng hóc) cần phải có quá trình phân tích và nhận dạng rất sâu sắc về hệ thống. Bài báo trình bày cách xây dựng cây sự cố, vi t hàm cấu trúc ph n t ch định t nh định lư ng, thành lập ma trận và phân t ch độ tin cậy cho lưới điện phân phối trung áp, s d ng sơ đồ IEEE RBTS 2 th nh cái để tính toán và đối chi u với k t quả phương pháp khác. Từ khóa: Cây sự cố độ tin cậy lưới điện phân phối, nguyên nhân hỏng hóc. Abstract: The fault tree analysis (FTA) method is a constructive technology, widely and popularly used for analyzing the reliability of power system. FTA is suitable for analyzing complex systems such as power distribution system. The effectiveness method with fault tree (failure) establishment need a deep analysis and identification process in the power systems. This paper presents step by step in fault tree contruction, structural function constitute, quantitative and qualitative analyzis, in order to establish the matrix and to calculate reliability for the medium voltage distribution grid using the IEEE RBTS two bars scheme in comparison with other method results. Keywords: Distribution system, fault tree, failure cause, reliability. 1. GIỚI THIỆU Độ tin cậy của lưới điện phân phối ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện cho khách hàng. Hiện nay đã có một số phương pháp để đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối như phương pháp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    15    1    31-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.