Sự phù hợp của bảng hỏi DREEM cho sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về môi trường giáo dục nhà trường

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm xác định sự phù hợp của bảng hỏi DREEM để đánh giá nhận thức môi trường giáo dục của sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2017 và mô tả một số yếu tố liên quan về nhận thức của sinh viên. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 SỰ PHÙ HỢP CỦA BẢNG HỎI DREEM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Trần Bảo Ngọc*; Nguyễn Đắc Trung* TÓM TẮT Mục tiêu: xác định sự phù hợp của bảng hỏi DREEM và phân tích các yếu tố liên quan đối với môi trường giáo dục của sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang sinh viên từ tháng 6 đến 8 - 2017. Kết quả: tỷ lệ phản hồi 76,6%; 71,9% sinh viên nữ; 30,3% sinh viên là người dân tộc thiểu số. Điểm số trung bình nhận thức về học tập, giảng viên, học thuật, môi trường, xã hội và tổng điểm theo DREEM lần lượt là 29,2; 28,6; 19,0; 29,4; 17,1 và 123,4. Sau khi phân tích còn 39 câu phù hợp thành 6 nhân tố mới. sinh viên nam, có hoạt động, ngành bác sỹ đa khoa/dược có sự khác biệt ý nghĩa về nhận thức. Kết luận: môi trường giáo dục có nhiều ưu điểm, bảng hỏi DREEM phù hợp để đánh giá môi trường giáo dục Ngành Y/Dược. * Từ khóa: Bảng hỏi DREEM; Phù hợp; Môi trường giáo dục; Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. The Suitability of DEEM Questionnaire about Education Environment of Student’s the University of Medicine and Pharmacy, Thainguyen University Summary Objectives: To determine the suitability of the DREEM questionnaire and analyze the factors related to the educational environment of students at University of Medicine and Pharmacy, Thainguyen University. Subjects and methods: Descriptive, cross-sectional study was performed on 1,146 students from 6 - 2017 to 8 - 2017. Results: The feedback rates were ; of female students; of ethnic minorities. The average score for each perception fields about studying, lecturers, academic learning, environment, society and the total score according to original DREEM were , , , , and , respectively. After analyzing down suitable 39 questions which were divided into 6 factors. Male students, excersise’s person, and general doctor students had

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG