Tác động của biểu giá bán lẻ điện bậc thang đến chỉ tiêu kinh tế tài chính của các công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới của nhà ở tư nhân

Bài viết nghiên cứu, phân tích tác động của biểu giá bán lẻ điện bậc thang đến các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của các công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới của nhà ở tư nhân. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) TÁC ĐỘNG CỦA BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BẬC THANG ĐẾN CHỈ TIÊU KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI NỐI LƢỚI CỦA NHÀ Ở TƢ NHÂN THE IMPACT OF THE RETAIL BLOCK TARIFF OF ELECRICITY ON ECONOMICO FINANCIAL INDEX OF GRID-CONNECTED INDIVIDUAL ROOFTOP PV SYSTEMS Nguyễn Thùy Linh1,2, Lê Thị Minh Châu1, Trần Đình Long1 1 Trường Đại học Bách Kho Hà Nội, 2Trường Đại học Phạm Văn Đồng Ngày nhận bài: 24/1/2018, Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018 Tóm tắt: Biểu giá bán lẻ điện bậc th ng (BGBT) đư c nhiều quốc gia áp d ng để điều khiển mức s d ng điện năng trong sinh hoạt. BGBT chia mức tiêu th điện hàng tháng c a hộ gi đình thành nhiều bậc tăng dần. Bậc đầu tiên có giá thấp nhất. Khi hộ tiêu th s d ng điện càng nhiều thì giá sẽ càng c o hơn. BGBT có tác động quan trọng đ n sự phát triển c a các hệ thống điện mặt trời lắp mái nối lưới ở các hộ gi đình. Trong bài báo này sẽ nghiên cứu tác động c BGBT đ n các chỉ tiêu kinh t - tài chính c các công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới c a nhà ở tư nh n. Từ khóa: Giá điện bậc th ng điện mặt trời lắp mái nối lưới, giá bán lẻ điện lưới phân phối Abstract: The increasing block tariff of electricity (IBTE) is used in many countries for controlling the domestic energy usage. IBTE divide the electricity price into several steps or blocks, the price will increase with each block of electricty monthly consumed. The first block of electricity is at the lowest price. The more electricty the cosumers purchase during the month the more expensive electricty price they buy will be. IBTE has the important effect on the developing of the grid-connected rooftop PV systems. In this paper, the impact of IBTE on economico-financial index of the grid-connected individual rooftop PV systems is studied. Keywords: Block tariff of electricity, grid-connected rooftop PV, retail electricity price, distribution network 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Giá bán lẻ điện sinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.