Tìm hiểu vai trò của bạch cầu, C creatinin protein, procalcitonin trong chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm xác định số lượng bạch cầu, nồng độ C reactive protein, procalcitonin và vai trò của chúng trong chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết. | t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA BẠCH CẦU, C REACTIVE PROTEIN, PROCALCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỄM KHUẨN HUYẾT Đào Văn Thắng*; Nguyễn Văn Dương**; Hoàng Tiến Tuyên* TÓM TẮT Mục tiêu: xác định số lượng bạch cầu, nồng độ C reactive protein, nồng độ procalcitonin và vai trò của chúng trong chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu có đối chứng giữa 40 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết với 20 bệnh nhân sốt xuất huyết và 20 bệnh nhân nhiễm khuẩn tại chỗ được điều trị ở Bệnh viện Quân y 103 từ 01 - 07 - 2016 đến 30 - 06 - 2017. Kết quả: số lượng bạch cầu, nồng độ C reactive protein và procalcitonin tăng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (15,73 ± 16,38 G/l; 110,68 ± 58,84 mg/l; 19,18 ± 25,22 ng/ml). Tăng procalcitonin, C reactive protein có ý nghĩa trong định hướng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết (AUC của procalcitonin là 0,870 (p 0,05). Kết luận: số lượng bạch cầu, nồng độ C reactive protein và procalcitonin tăng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Nồng độ procalcitonin ≥ 2,5 ng/ml, C reactive protein ≥ 60 mg/l có ý nghĩa định hướng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Bạch cầu tăng không có giá trị định hướng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. * Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết; Bạch cầu; C reactive protein; Procalcitonin. The Role of White Blood Cell, C Reactive Protein, Procalcitonine in Diagnosing Sepsis Summary Objectives: To determine the number of white blood cell, C reactive protein level, procalcitonin level and their roles in diagnosing sepsis. Subjects and methods: 40 patients with sepsis, 20 patients with dengue hemorrhagic fever and 20 patients with local infection were st th treated at 103 Military Hospital from July 1 2016 to June 30 2017. Results: There was an increase in the number of white blood cell, C reactive protein level and procalcitonine level in sepsis patients ( ± G/L; ± mg/L; ± ng/mL). The increasing of C reactive protein and procalcitonine levels had value for directing to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.