Tổng quan: Ghép gan cho ung thư biểu mô tế bào gan: Từ Milan 1996 đến Metroticket 2018

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm điểm lại quá trình phát triển và thay đổi, cập nhật trong chỉ định ghép gan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 TỔNG QUAN: GHÉP GAN CHO UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN: TỪ MILAN 1996 ĐẾN METROTICKET 2018 Nguyễn Quang Nghĩa*; Ninh Việt Khải* Nguyễn Tiến Quyết*; Nguyễn Văn Xuyên** TÓM TẮT Ung thư gan nguyên phát là một trong những chỉ định chính của ghép gan. Việc lựa chọn bệnh nhân chính xác sẽ giúp có kết quả lâu dài tốt với tỷ lệ sống sau 5 năm trên 70%. Từ tiêu chuẩn Milan 1996 (1 u 3 cm) until now there are a lot of changes. Mazzaferro (the author of the Milan criteria) proposed some new criteria: Up-to-7 in 2009 (the sum of the size and number of tumors 70%. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này có thể sẽ bỏ sót cơ hội cho một số BN khác ngoài tiêu chuẩn mà không được chỉ định ghép gan. Do vậy, nhiều tác giả muốn mở rộng chỉ định về kích thước và số lượng u; đặc biệt khi ghép gan từ người hiến sống ra đời, việc lựa chọn BN UBTG để ghép không bị chi 84 phối bởi ưu tiên xếp hạng như nhóm ghép từ người chết não, việc mở rộng chỉ định là cần thiết. Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới với chỉ định khác nhau, nhưng được thừa nhận nhiều nhất sau Milan 1996 là tiêu chuẩn của UCSF 2001: nếu 1 u thì kích thước 70%, tương tự như tiêu chuẩn Milan [2, 6]. METROTICKET (2009) Lancet Oncology - Trước tình hình nhiều trung tâm có những chỉ định riêng cho BN UBTG để ghép gan, Mazzaferro đã đề xuất một nghiên cứu đa trung tâm và thiết kế nghiên cứu trình bày tại Hội nghị Ghép tạng Thế giới năm 2006 tại Milan [7]. Mô hình nghiên cứu mà Mazzaferro đưa ra gồm những thông tin cơ bản liên quan đến BN UBTG đã ghép gan gồm: giai đoạn T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 ghép (năm); nguồn ghép (người cho chết não/người cho sống); tuổi; số lượng khối u; kích thước u; xâm lấn mạch Để tiện cho thu nhận và xử lý kết quả, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Website riêng cho nghiên cứu này (). Kết quả: trong thời gian 10 tháng có 36 trung tâm tham gia nghiên cứu, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG