Tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa chứng khi áp dụng các biện pháp quản lý bệnh nhân ở cộng đồng

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến biến chứng u nguyên bào nuôi sau khi thực hiện các giải pháp quản lý bệnh nhân sau chửa trứng ở cộng đồng. | t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 TỶ LỆ BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI SAU CHỬA TRỨNG KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH NHÂN Ở CỘNG ĐỒNG Nguyễn Văn Thắng*; Hoàng Hải**; Vũ Bá Quyết* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả phát hiện các biến chứng u nguyên bào nuôi xuất hiện sau chửa trứng sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp tại cộng đồng. Đối tượng và phương pháp: 173 bệnh nhân sau khi điều trị chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tất cả bệnh nhân được theo dõi biến chứng u nguyên bào nuôi tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả: tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng 20,2%, thời gian xuất hiện biến chứng sau chửa trứng trung bình 6,86 ± 2,3 tuần, các yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ biến chứng là tuổi của BN > 40 và chửa trứng toàn phần. Kết luận: theo dõi biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng tại tuyến tỉnh đem lại kết quả tốt: phát hiện được biến chứng ở giai đoạn sớm. * Từ khóa: Chửa trứng; U nguyên bào nuôi; Theo dõi. Evaluation of Complications of Gestational Trophoblastic Neoplasia Following Hydatidiform Molar after Strict Management on Patients in Provincial Hospitals Summary Objectives: To evaluate complications of gestational trophoblastic neoplasia following mole on patients in provincial hospitals after strict management. Subjects and methods: 173 molar patients in The National Hospital of Obstetrics and Gynecology were included. These patients were followed-up to detect complications in hospitals of their provinces. Results: The rate of complications , mean time of complications ± weeks, high risk factors of complications: Age more than 40 years old, complete mole. Conclusion: The follow-up of complications after mole in provincial hospitals can be carried out with good results. * Keywords: Hydatidiform mole; Gestational trophoblastic neoplasia; Follow-up. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh nguyên bào nuôi là tập hợp nhóm bệnh lý của các nguyên bào nuôi xuất phát từ rau thai gồm dạng lành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    07-05-2021