Tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa chứng khi áp dụng các biện pháp quản lý bệnh nhân ở cộng đồng

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến biến chứng u nguyên bào nuôi sau khi thực hiện các giải pháp quản lý bệnh nhân sau chửa trứng ở cộng đồng. | t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 TỶ LỆ BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI SAU CHỬA TRỨNG KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH NHÂN Ở CỘNG ĐỒNG Nguyễn Văn Thắng*; Hoàng Hải**; Vũ Bá Quyết* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả phát hiện các biến chứng u nguyên bào nuôi xuất hiện sau chửa trứng sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp tại cộng đồng. Đối tượng và phương pháp: 173 bệnh nhân sau khi điều trị chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tất cả bệnh nhân được theo dõi biến chứng u nguyên bào nuôi tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả: tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng 20,2%, thời gian xuất hiện biến chứng sau chửa trứng trung bình 6,86 ± 2,3 tuần, các yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ biến chứng là tuổi của BN > 40 và chửa trứng toàn phần. Kết luận: theo dõi biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng tại tuyến tỉnh đem lại kết quả tốt: phát hiện được biến chứng ở giai đoạn sớm. * Từ khóa: Chửa trứng; U nguyên bào nuôi; Theo dõi. Evaluation of Complications of Gestational Trophoblastic Neoplasia Following Hydatidiform Molar after Strict Management on Patients in Provincial Hospitals Summary Objectives: To evaluate complications of gestational trophoblastic neoplasia following mole on patients in provincial hospitals after strict management. Subjects and methods: 173 molar patients in The National Hospital of Obstetrics and Gynecology were included. These patients were followed-up to detect complications in hospitals of their provinces. Results: The rate of complications , mean time of complications ± weeks, high risk factors of complications: Age more than 40 years old, complete mole. Conclusion: The follow-up of complications after mole in provincial hospitals can be carried out with good results. * Keywords: Hydatidiform mole; Gestational trophoblastic neoplasia; Follow-up. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh nguyên bào nuôi là tập hợp nhóm bệnh lý của các nguyên bào nuôi xuất phát từ rau thai gồm dạng lành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.