Ứng dụng bộ quan sát phi tuyến đều cục bộ trong ước lượng trạng thái của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

Bài viết giới thiệu mô hình của động cơ điện một chiều và bộ điều khiển tốc độ; cấu trúc của bộ quan sát cho hệ phi tuyến quan sát được đều cục bộ. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày kết quả áp dụng của bộ quan sát phi tuyến đều cục bộ vào ước lượng trạng thái của động cơ điện một chiều, kết quả mô phỏng và thảo luận. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN ĐỀU CỤC BỘ TRONG ƢỚC LƢỢNG TRẠNG THÁI CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỐI TIẾP APPLICATION OF A LOCALLY UNIFORMLY NONLINEAR OBSERVER TO THE STATE ESTIMATION OF SERIES CONNECTED DIRECT CURRENT MOTOR Vũ Hoàng Giang Trường Đại học Điện lực Ngày nhận bài: 27/11/2017, Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018, Phản biện: TS. M i Hoàng Công Minh Tóm tắt: Thông tin về bi n trạng thái cơ học rất cần thi t cho quá trình điều khiển và vận hành các bộ truyền động điện nói chung. Giá trị tức thời c a các bi n trạng thái này có thể thu đư c bằng cách s d ng các cảm bi n hoặc ước lư ng từ các giá trị đo có sẵn. Giải pháp s u thường thu hút đư c nhiều sự quan tâm trong cả nghiên cứu và ứng d ng khi giảm đư c chi phí và tính phức tạp c a hệ thống. Bài báo giới thiệu một ứng d ng c a bộ qu n sát trong ước lư ng mômen tải và tốc độ quay c động cơ điện một chiều (ĐCMC) kích từ nối ti p. Dựa trên mô hình phi tuy n c a c ĐCMC k ch từ nối ti p, mô hình hệ thống với cấu trúc dạng phi tuy n chính tắc đư c lựa chọn để thi t k bộ quan sát phi tuy n. Bộ qu n sát thu đư c có đáp ứng nhanh và có thể ước lư ng đư c các bi n trạng thái cơ học c động cơ theo dòng điện phần ứng. Mô phỏng trên máy tính cho k t quả tốt xác nhận tính h p lệ c a bộ qu n sát đ đư c thi t k . Từ khóa: Động cơ điện một chiều kích từ nối ti p, ước lư ng trạng thái, quan sát mômen; quan sát tốc độ quay, hệ phi tuy n qu n sát đư c đều c c bộ. Abstract: The knowledge of mechanical state variables is essential for the control and operation of electric drives in general. Instant values of these variables can be obtained by using either sensors or estimated by utilizing observers on the basis of available measurement. The latter solution has been received much attention in both research and industrial application since it allows to reduce the cost and complexity of the system. The paper introduces an application of

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.