Ứng dụng logic mờ tìm vị trí đặt tụ bù tối ưu trong lưới điện phân phối trung áp

Bài báo tập trung trình bày ứng dụng của logic mờ trong bài toán tìm vị trí đặt tụ bù tối ưu nhằm thỏa mãn điều kiện hàm tiết kiệm là lớn nhất đồng thời kiểm tra điều kiện điện áp nằm trong giới hạn cho phép. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TÌM VỊ TRÍ ĐẶT TỤ BÙ TỐI ƢU TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP OPTIMAL PLACEMENT OF CAPACITOR BANKS IN POWER DISTRIBUTION NETWORKS USING FUZZY LOGIC Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy Trường Đại học Điện lực Ngày nhận bài: 25/1/2018, Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018, Phản biện: TS. Nguyễn Văn Tiềm Tóm tắt: Hiện nay, có nhiều nghiên cứu và phương pháp khác nh u đươcj phát triển nhằm tìm vị trí và dung lư ng t bù tối ưu trên lưới điện phân phối. Bài báo tập trung trình bày ứng d ng c a logic mờ trong bài toán tìm vị tr đặt t bù tối ưu nhằm thỏ m n điều kiện hàm ti t kiệm là lớn nhất đồng thời kiểm tr điều kiện điện áp nằm trong giới hạn cho phép. Bài toán s d ng 02 bi n vào là chỉ số tổn thất công suất tác d ng (PLI) điện áp nút c lưới trong hệ đơn vị tương đối ( Vi* ) và 01 bi n ra là chỉ số thích h p để đặt t bù tại nút i (CSI(i)) cho logic mờ, kiểm tra tính toán cho 01 xuất tuy n đường dây trung áp cho thấy lý thuy t logic mờ có thể giúp tìm vị tr đặt t bù tối ưu trên lưới điện phân phối. Từ khóa: T điện, công suất phản kháng, bù tối ưu, logic mờ lưới điện phân phối. Abstract: At present, various researches and with different methods have been developed to find the optimal placement and sizing of fixed capacitor banks in power distribution networks. This paper aims to apply fuzzy logic theory to allocate the capacitor banks to satisfy the objective maximum savings, and at the same time checking node voltages within the allowed limits. The problem uses Power Loss Index (PLI) and node voltage in per unit ( Vi* ) as two input variables to give one output variable, Capacitor Suitability Index (CLI(i)), through a fuzzy logic controller, a case study of a medium voltage distribution line is simulated. The results show that the fuzzy logic theory is satisfactory to find the optimal location of compensation capacitor banks on power distribution .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    15    1    05-02-2023
160    25    1    05-02-2023
164    18    1    05-02-2023
3    14    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.