Ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D và 2D điều trị ung thư trực tràng thấp Kinh nghiệm tại Bệnh viện K

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm so sánh kết quả gần của phẫu thuật nội soi 3D với phẫu thuật nội soi 2D trong mổ cắt cụt trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D VÀ 2D ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN K Phạm Văn Bình* TÓM TẮT Mục tiêu: so sánh kết quả gần của phẫu thuật nội soi 3D với 2D trong mổ cắt cụt trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp. Đối tượng và phương pháp: mô tả hồi cứu 155 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp được phẫu thuật nội soi triệt căn, trong đó 85 bệnh nhân mổ bằng phương pháp 3D, 70 bệnh nhân mổ bằng phương pháp 2D. Kết quả: thời gian mổ của phương pháp 3D ngắn hơn 2D (105,6 ± 15,1 phút và 125,5 ± 17 phút), lượng máu mất trong mổ 7,5 ± 6 ml và 8,1 ± 5 ml, số lượng hạch nạo vét được 12,3 ± 4,7 và 13 ± 3,2 hạch, thời gian trung tiện 3 - 3,5 ngày, thời gian nằm viện sau mổ 7 và 8 ngày, biến chứng sau mổ 4,7% và 5,7%. Kết luận: thời gian phẫu thuật nội soi 3D mổ cắt cụt trực tràng ngắn hơn so với mổ nội soi 2D. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 phương pháp về lượng máu mất trong mổ, số lượng hạch nạo vét được, thời gian trung tiện, thời gian nằm viện sau mổ và biến chứng sau mổ. * Từ khoá: Ung thư trực tràng thấp; Phẫu thuật nội soi 3D; Phẫu thuật nội soi 2D. Application of 3D and 2D Laparoscopic Surgery in Treatment of Low Rectal Cancer: Experience at K Hospital Summary Objectives: To assess early outcome of 3D versus 2D laparoscopic surgery in low rectal cancer. Subjects and methods: Retrospective description study. 155 low rectal cancer patients had radical laparoscopic surgery with 85 patients were performed by 3D laparoscopy and 70 patients were performed by 2D laparoscopy. Results: The duration of 3D laparoscopy was shorter than 2D ( ± vs. ± 17 minutes), blood loss during laparoscopy ± 6 mL vs. ± 5 mL, the number of havasted lymph nodes was ± vs. 13 ± nodes, time of passing gas were 3 vs. days, time of postoperative hospital stay were 7 vs. 8 days and postoperative complication rate was vs. . Conclusion: 3D .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.