Ước lượng trạng thái hệ thống điện bằng phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số

Bài báo này tập trung vào nghiên cứu xây dựng chương trình ước lượng trạng thái hệ thống điện trên cơ sở phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số. Phần tiếp theo bài báo giới thiệu phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số; ứng dụng phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số để ước lượng trạng thái hệ thống điện và chương trình mà tác giả viết dựa trên các nghiên cứu ở phần 3 và áp dụng chương trình ước lượng trạng thái hệ thống điện IEEE 14 nút. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) ƢỚC LƢỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƢƠNG PHÁP BÌNH PHƢƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ POWER SYSTEM STATE ESTIMATION BY WEIGHTED LEAST SQUARE METHOD Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa Trường Đại học Điện lực Ngày nhận bài: 11/1/2018, Ngày chấp nhận đăng: 26/2/2018, Phản biện: TS. L Minh Khánh Tóm tắt: Bài báo giới thiệu nghiên cứu và xây dựng chương trình ước lư ng trạng thái hệ thống điện bằng phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số trong môi trường Matlab. S d ng giả thi t sai số các phép đo trên hệ thống là độc lập nhau và có phân bố G uss để thành lập hệ phương trình chuẩn c bài toán ước lư ng trạng thái. Chương trình t nh toán đ đư c vi t thành công để giải hệ phương trình chuẩn này. Để kiểm chứng chương trình một kịch bản ước lư ng trạng thái hệ thống điện IEEE 14 nút đư c đề xuất. Các k t quả ước lư ng c a môđun và góc ph điện áp đư c so sánh với các k t quả tính toán ở ch độ xác lập bằng phương pháp lặp Newton-Raphson. Từ khóa: Ước lư ng trạng thái; hệ thống điện; phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số; s i phương; phương pháp Newton-Raphson; IEEE 14 nút. Abstract: This paper presents the implemetation of weighted least square method in Matlab for power system state estimation. Assuming independant measurment errors and Gauss' distribution to formulate the standard equation system of power system state estimation. A program is wrote for solving this problem. A study case of IEEE 14 bus state estimation is proposed and are estimated by the program. The results are compared with the ones of Newton-Raphson method to validate the method and program. Keywords: State estimation; power system; weighted least square method; variance; Newton-Raphson method; IEEE 14 bus. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Trong quá trình vận hành hệ thống điện, trạng thái của hệ thống là một vấn đề được đặc biệt quan tâm cần phải xác định nhằm xem xét trạng thái vận hành có an toàn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    121    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.