Ebook Tìm hiểu các ngày lễ tết trong năm: Phần 1

Cuốn sách Tìm hiểu các ngày lễ tết trong năm sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các ngày lễ, tết, góp phần nâng cao vốn tri thức, góp phần giữ gìn và duy trì những nét văn hóa đặc sắc, để đời sống tinh thần chúng ta thêm phong phú, bồi đắp cho tình cảm giữa người với người thêm sâu sắc. Phần 1 của cuốn sách sẽ giới thiệu cho bạn đọc các ngày lễ tết truyền thống trong dân gian và các ngày lễ lịch sử. . | BÙI SAO (biên soạn) ơ p CÂC NGAY TRONG NAM Ọ Tủ sách bổ trợ kiến thức TÌ M HI ÊU CÁC NGÀY LỄ TẾT TRONG NĂM BIÊN MỤC TRÊN XUẤT bản PHẨM của t h ư viện QUỐC gia v iệ t nam BÙI Sao Tìm hiểu các ngày lễ tết trong năm / Bùi Sao . - H, : Dân trí, 2016. - 168tr. ; 23cm. - (Bộ sách bổ trỢ kiến thức) 1. Phong tục 2. Tết cổ truyền 3. Lễ hộl 4. Việt Nam - dc23 DTF0027p-CIP Tủ sách bổ trợ kiến thức TÌ M HIỂU C Á C NGÀY LỄ TẾT TRONG NĂM (Bùi Sao biên soạn) N H À X U Ấ T B Ả N D Â N TRÍ CÁC TRANG WEB THAM KHẢO: http :// http ;// http ://phatglaovnn .com/ http :// http ;// http ://maxreadlng. com/ http :// http ://webtretho .com/ http .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.