Ebook Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam: Phần 1 gồm các bài tham luận tập trung làm sáng tỏ về lịch sử hình thành và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam trong kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học; nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức của người Việt và các tộc người thiểu số trên các vùng miền của Tổ quốc và của bà con Việt kiểu xa quê;. Mời cá bạn cùng tham khảo. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỠC GIA Hồ CHl MINH THÀNH UY THÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH GS, TSTẠ NGỌC TẢN (Chu biên) TfN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG ở VIỆT NAM M í' ầi I í TlN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG ở VIỆT NAM CHỈ ĐAO BIÊN SOAN • • GS, TS TẠ NGỌC TÁN Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG ủ y viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ủ y viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thưcmg trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh CÁC ỦY VIÊN Đồng chí THÂN THỊ THƯ ủ y viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh PGS, TS Đ ỏ LAN HIỀN Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưÕTig, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ThS NGUYỄN THÁI BÌNH Viện trường Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS, TS LÊ VĂN LỢI Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ThS NGUYỄN CHÍ HƯỚNG Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đồng chí THÁI THỊ BÍCH LIÊN Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đồng chí PHẠM ĐỨC HẢI Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thưòrng trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đồng chí NGUYỄN NHƯ KHUÊ Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh TÓ CHỨC BIÊN SOẠN PGS, TS NGUYỄN HỮU THÁNG Phó Viện tmởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh TS LÊ TÂM ĐẤC Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ThS LÒ THỊ NHUNG Trưởng phòng Biên tập, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Viện Thông tin khoa học ThS NGUYỄN NGỌC LAM Phó Trưởng phòng Thư ký - Trị sự, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Viện Thông tin khoa học Đồng chí NGUYÊN QUANG TRUNG Phó Trường phòng Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh TS NGUYỀN CÔNG TRÍ Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Nghiên cửu tôn giáo và tín ngưỡng TS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng ThS NGUYỄN HUYỀN TRANG Tạp chí

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    65    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.