Ebook Tự xoa bóp điều trị các chứng bệnh thường gặp: Phần 1

Cuốn sách Tự xoa bóp điều trị các chứng bệnh thường gặp giới: Phần 1 giới thiệu các phương pháp tự xoa bóp cơ bản, cụ thể, dễ ứng dụng, giúp phòng trị nhiều chứng bệnh nội-ngoại khoa thường gặp như: bệnh đau đầu, ù tai, đau lưng, cổ, mỏi mắt, đau dạ dày Đây là cuốn sách không thể thiếu đối với các thầy thuốc, chuyên viên xoa bóp, và đặc biệt là những người có sở thích, nhu cầu tự xoa bóp tại nhà. . | LẠC TRỌNG DAO >fi l.«rtCUlTUỈ¥JSC SÁCH LIÊN KÊT XUÃT BAN & Đ ỘC QUYỀN PHÁT HÀNH Tủ sá ch : Sức khỏe s. đời song Trăn trọng giới thiệu sách đã phát hành: Tự XOẠ BÓP EaÉUTR! cấc chứng bệnh thường gặp Ẩ. % \ NHÀ XUẤT BẢN M Ỹ THUÂT ^ xm bòỊi điẫi M cẩc chứng bệnh thường gặp L A C TRONG D AO Biên dịch: Thuần Nghi Oanh * Kiến Văn l " 6 ^ xQ/ựxmbỆ>mm ữị cac^cliưngl^nh thuờng gặp m NHÀ X U Ấ T BẢ N M Ỹ TH U Ậ T ^sQ hĩóiđầu Gu■ uối đời Thanh đến th ế kỷ 21, y thuật xoa bóp của dòng họ Lạc, qua sự nỗ lực khôn g ngừng của bốn đời với đ ại diện là L ạ c H óa Nam, L ạc Tuấn Xương, L ạc Cạnh Hồng, L ạ c Trọng Dao, đã trở thành một trong những trường p h á i học thuật chủ yếu về xoa bóp của Trung Quốc. Phương p h á p chữa trị và lý luận độc đáo, bao gồm mấy chục thủ p h á p và hơn 300 phương p h á p trị bệnh thích hợp cho các bộ p h ận cơ thể, đ ã tạo nên một h ệ thống khám chữa bệnh hoàn chỉnh. N ăm 1960, Đại học Quân y đệ thất Trung Quốc lần đầu tiên mở chuyên ngành xoa bóp hệ hai năm tại Trùng K hánh, do g iảo sư L ạc Tuấn Xương và con ông là g iáo sư L ạc Cạnh H ồng (truyền nhân đời thứ ba của dòng họ Lạc) giảng dạy, đ ã đào tạo nhiều chuyên g ia xoa bóp cho quân y viện H ải quân, K hông quân, Lục quân. Vào những năm 1980, L ạ c Trọng Dao, truyền nhăn đời thứ tư của dòng họ Lạc, nhận lời mời của Sở y tế tỉnh Tứ Xuyên, Cục y tế thành p h ố Trùng K hản h và nhiều tổ chức xã hội khác, đứng ra g iản g dạy, truyền thụ kỹ thuật và viết sách lập thuyết, nổi tiếng kh ắp Trung Quốc. N ăm 2003 - 2004, nhận lời mời của học viện Y dược truyền thống Á châu M alaysia, g iảo sư L ạc Trọng Dao đến M alaysia làm g iáo sư thỉnh giảng và bác sĩ lâm sàng, kiêm nhiệm chuyên trang “Sức k h ỏ e hàn g đ ầ u ” của “Nam Dương thương b á o ”, m ỗi tuần cho đăn g hình ản h phương p h á p tự xoa bóp, đồng thời nhận lời tổ chức báo cáo chuyên đ ề về việc làm đẹp, giúp người dân nước này nắm được phương p h á p xoa bóp làm đẹp bảo vệ sức khỏe. K hông ít người học theo hình hoặc học

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    2    1    16-05-2021