Ebook Văn hóa tộc người Co: Phần 1

Cuốn sách Văn hóa người Co: Phần 1 cung cấp tới bạn đọc những thông tin cơ bản về nét văn hóa của một tộc người trên các phương diện: Lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất. . | VIỆT NAM - BỨC TRANH ĐA VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VẠN, ,HQA o TỘC NGƯỜI C H U T H Á I SƠN Một số ấn phẩm chính đã xuất bản 1. Đại cương về các dân tộc Ẽ Đê, Mnông ỞĐâkLâk (viết chung), Nxb Khoahọcxãhội, 2. EthnicMinorìtiesin Vietnom (viết chung), Nxb Ngoại văn. 3. LuộttụcẼĐê (viếtchung), Nxb Chính trị quốc gla, 4. Hoa văn cổtruyển Đâk Lâk, Nxb Khoa học xã hội, 5. Kểchuyện các dân tộc Việt Nam (nhiêu tập), Nxb Kim Dông, 6. Nét đẹp ngày cưới, NxbVănhóadân tộc, 7. Người Gia Rai ở Tây Nguyên, Nxb Thông Tấn, 8. Người Mạ ở Việt Nam, Nxb Thông Tấn, 9. Người Chu Ru ở Việt Nam, Nxb Thông Tấn, NiaTVW/Vlĩm\-l^ICi&l«JÂN OC)l N H Â N OÂN O0ĩọnímoớ^ VOH MYA NHÀ XUẤT BẢN MONG BẠN ĐỌC GÓP Ý KIẾN, PHÊ BÌNH Biên mục trẽn xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Chu Thái Sơn Vãn hóa tộc người Co : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn (.), Phạm Văn Lợi, Ngô Vĩnh Bình. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 151tr. : ảnh ; 21cm Phụ lục: tr. 109-148. - Thư mục: tr. 149-150 1. Vãn hoá 2. Dân tộc Co 3. Việt Nam 4. Sách tham khảo - dc23 C3 QDM0024P-CIP Những thư viện mua sách của Nhà sách Thăng Long được biên mục chuẩn Marc 21 miễn phí. 'TDữ liệu được Nhà sách Thăng Long chép vào đĩa mềm, hoặc gửi email đến thư viện, hoặc download từ trang web:. vn CHƯ THÁI SƠN (Chủ biên) TS. PHẠM VĂN LỢI, NGÔ VĨNH BÌNH VĂN HÓA NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Hà Nôi - 2016 T ổ CHÚC BẢN THẢO: T rung ú y NGUYÊN TRUNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.