Ebook Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 1

Cuốn sách Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 1 trình bày những nét văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số Khơ-Mú thông qua việc tìm hiểu lịch sử văn hóa tộc người và văn hóa mưu sinh của người dân ở đây. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu và khám phá nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. . | VIỆT NAM - BỨC TRANH ĐA VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VẠN. HQA TỘC NGƯỜI CHU THÁI SƠN Một sỗ ấn phẩm chính đã xuất bản 1. Đại cương vécácdân tộcẺĐẽ, MnôngdĐâkLâk (viết chung), Nxb Khoa họcxãhội, 2. EthnicMinoritiesin Vietnơm(viếtchung), Nxb Ngoại văn. 3. LuậttụcÊĐê(viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 4. Hoa văncổtruyên ĐâkLâk, Nxb Khoa học xã hội, 5. Kềchuyệncácdântộc ViệtNam(nhiéutập), Nxb Kim Đóng, 6. Nétđẹpngàycưới, Nxb Văn hóa dân tộc, 7. Người GiaRai ở TâyNguyên, Nxb Thông Tấn, 8. NgườiMạở ViệtNam, Nxb Thông Tẩn, 9. NgườiChuRuởViệtNam, Nxb Thông Tấn, V IN A BO Q Ó iC VÃN HÓA người ^Khơ-mứ NHÀ XUẤT BẢN MONG BẠN ĐỌC GÓP Ý KIẾN, PHÊ BÌNH BiSn mục trỀn xuã't bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Chu Thái Sơn Văn hoá tộc người Khơ - mú : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn (.), Vi Văn An. - H. : Quân đội Nhân dân, 2016. - 163tr. : ảnh ; 21 cm Phụ lục: . - Thư mục: tr. 161-162 1. Văn hoá 2. Dân tộc Khơ Mú 4. Việt Nam 5. Sách tham khảo - dc23 ca QDL0024P-CIP Những thư viện mua sách của Nhà sách Thăng Long được biên mục chuẩn Marc 21 miễn phí. 't'Dữ liệu được Nhà sách Thăng Long chép vào đĩa mềm, hoặc gửi email đến thư viện, hoặc dotvnload từ trang web: CHU THÁI SƠN (Chủ biên) T S. VI VĂN AN V Ă N HÓA NHÀ XUẤT BẢN ỌUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Hù N ội - 2016 T ổ CH Ứ C BẦ N THẢO: Trung úy NGUYỄN t r u n g m in .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.