Ebook Văn hóa tộc người Nùng: Phần 1

Ebook Văn hóa tộc người Nùng: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về lược sử văn hóa tộc người Nùng, văn hóa mưu sinh và và văn hóa vật chất của người dân nơi đây. Để tìm hiểu và nắm rõ các đặc trưng văn hóa tộc người Nùng, . | VIỆT NAM - BỨC TRANH ĐA VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VANHũ/ CHU THÁI SƠN Một số ấn phẩm chính đã xuất bản Đại cương về các dân tộc Ẽ Đè, Mnông ở ĐâkLâk (viết chung), Nxb Khoa họcxãhội, 2. EthnicMinorities in Vietnơm (viết chung), Nxb Ngoại văn. 3. Luật tục Ê Đê (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 4. Hoa văn cổ truyền ĐâkLâk, Nxb Khoa học xã hội, 5. KỂchuyện các dân tộc Việt Nam (nhiểu tập), Nxb Kim Đóng, 6. Nét đẹp ngày cưới, Nxb Văn hóa dân tộc, 7. Người Gia Rai ở Tây Nguyên, Nxb Thông Tấn, s. Người Mạ ở Việt Nam, Nxb Thông Tấn, 9. Người Chu Ru ở Việt Nam, Nxb Thông Tấn, VĂN HÓA người oNùng NHÀ XUẤT BẢN MONG BẠN ĐỌC GÓP Ý KIẾN, PHÊ BÌNH BiSn mục trẽn xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Chu Thái Sơn Văn hoá tộc người Nùng : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn (.), Hoàng Hoa Toàn. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 146tr. : ảnh ; 21cm Phụ lục: tr. 135-144. - Thư mục: tr. 145-146 1. Văn hoá 2, Dân tộc Nùng 4. Việt Nam 5. Sách tham khảo - dc23 m QDL0023P-CIP Những thu viện mua sách của Nhà sách Thđng Ixmg được biên mục chuẩn Marc 21 miền phí. liệu được Nhà sách Thăng Long chép vào đĩa mềm, hoặc gửi email đến thư viện, hoặc download từ trang web: CHU THÁI SƠN (Chủ biên) HOÀNG HOA TOÀN VĂN HÓA NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Hà Nội - 2016 T ổ CHỨC BẦN THẢO T run g úy NGUYỄN t r ư n g m in .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.