Ebook Thường thức bảo vệ sức khỏe mùa thu: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau: Ăn lương thực thô phòng chống được nhiều bệnh thời hiện đại, công dụng chữa bệnh của hoa sen, cách tranh thủ làm giảm béo, đẹp dung nhan; cách chọn cây cảnh làm sạch không khí trong nhà ở, cách phòng chữa bệnh đột quỵ,. Qua những nội dung trong phần 2 của cuốn sách, người đọc sẽ nắm được các cách phòng và chữa bệnh giữa tiết trời thu. . | Ăn lương thực thô phòng chống được nhiều bệnh thời hiện đại Lương thực thồ là các thực p h ẩm thuộc ngũ cốc, chủ yếu là n h ữ n g thực phẩm đ ù n g kê, kiều m ạch, ngô, đỗ đỏ loại nhỏ hạt, ctỗ tưcíng, khoai các loại. làm n g u y ên liệu đ ể chê biến th àn h n h ữ n g m ón ăn có hàm lượ ng din h d ư ỡ n g cao và cân dối. N h ữ n g thức ăn loại ng ũ cốc này có ích cho sức khỏe hơn so với gạo và bột mì dã qua tinh ché. 1. Lưctng thực thô giàu chât xơ thực phẩm C hat xơ thực p h ẩm là m ột số chát có chứa trong thức ăn loại thực v ật khổng dược m en tiêu hóa trong cxt th ể p h â n giải, c h ú n g tuy k h ông dưực cơ th ể h âp thu, n h ư n g lại là chát không th ể thiếu dược, cỏ tác d u n g d u y trì sức khỏe của cơ thể. Tác d ụ n g chủ yếu cua xơ sỢi thưc p h ẩm là: - Hạ m ờ trong cơ thê. C hât xơ thực p h ẩm có th ể giảm thiểu sự hiVp thu châ't cholesterol tro n g d ư ơ n g tiểu tràng, tăng thêm sự bài tiết cholic acid, hạ thấp m ức cholesterol trong h u v ết thanh, có tác d ụ n g hạ thcVp m ờ trong m áu, dề p h òng các bệnh xơ vữa dộng m ạch, bệnh m ạch vành của tim Vcì bệnh kêt sỏi trong cct thể. - Hc Ị d ư ờ n g trong m áu. C h at xơ thực phẩm sau khi vào dạ dày và ruột, h âp thu nước làm ph ìn h to ra ử d ạn g gel, tăng thêm tính d ín h trệ của thực phẩm , kéo d^ìi sư h ấp thu glucose trong thức ăn, d ồ n g thời 98 sinh ra cảm giác no bụng, làm cho sự hiíp th u chât đ ư ờ n g giảm thiểu, n găn chặn đ ư ờ n g trong m áu lên cao sau bữa ăn. - G iảm béo. C hât xơ thực p h ẩm trong dạ d ày và ru ộ t kéo dài và hạn chc sự h â p th u m ột p h ầ n đ ư ờ n g và chât mờ, từ đó m à giảm thiểu h â p thu n ăn g lượng, có lợi cho giảm béo. - T hông tiện. Châ't xơ thực p h ẩm h ú t nước làm th ể tích chứa các chất trong ru ộ t nở to, làm cho p h ân trờ nèn m ềm , xốp. M ặt khác còn thúc dẩy n h u d ộ n g của d ư ờ n g ruột, rú t ngắn thời gian các châ't lưu trú tro n g ruột, vì th ế m à có tác d ụ n g thông tiện, dề p h ò n g bệnh trĩ. - Giải dộc, phò n g bệnh u n g thư. C

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    16    1    28-01-2023
277    112    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.