Ebook Thường thức bảo vệ sức khỏe mùa thu: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau: Ăn lương thực thô phòng chống được nhiều bệnh thời hiện đại, công dụng chữa bệnh của hoa sen, cách tranh thủ làm giảm béo, đẹp dung nhan; cách chọn cây cảnh làm sạch không khí trong nhà ở, cách phòng chữa bệnh đột quỵ,. Qua những nội dung trong phần 2 của cuốn sách, người đọc sẽ nắm được các cách phòng và chữa bệnh giữa tiết trời thu. . | Ăn lương thực thô phòng chống được nhiều bệnh thời hiện đại Lương thực thồ là các thực p h ẩm thuộc ngũ cốc, chủ yếu là n h ữ n g thực phẩm đ ù n g kê, kiều m ạch, ngô, đỗ đỏ loại nhỏ hạt, ctỗ tưcíng, khoai các loại. làm n g u y ên liệu đ ể chê biến th àn h n h ữ n g m ón ăn có hàm lượ ng din h d ư ỡ n g cao và cân dối. N h ữ n g thức ăn loại ng ũ cốc này có ích cho sức khỏe hơn so với gạo và bột mì dã qua tinh ché. 1. Lưctng thực thô giàu chât xơ thực phẩm C hat xơ thực p h ẩm là m ột số chát có chứa trong thức ăn loại thực v ật khổng dược m en tiêu hóa trong cxt th ể p h â n giải, c h ú n g tuy k h ông dưực cơ th ể h âp thu, n h ư n g lại là chát không th ể thiếu dược, cỏ tác d u n g d u y trì sức khỏe của cơ thể. Tác d ụ n g chủ yếu cua xơ sỢi thưc p h ẩm là: - Hạ m ờ trong cơ thê. C hât xơ thực p h ẩm có th ể giảm thiểu sự hiVp thu châ't cholesterol tro n g d ư ơ n g tiểu tràng, tăng thêm sự bài tiết cholic acid, hạ thấp m ức cholesterol trong h u v ết thanh, có tác d ụ n g hạ thcVp m ờ trong m áu, dề p h òng các bệnh xơ vữa dộng m ạch, bệnh m ạch vành của tim Vcì bệnh kêt sỏi trong cct thể. - Hc Ị d ư ờ n g trong m áu. C h at xơ thực phẩm sau khi vào dạ dày và ruột, h âp thu nước làm ph ìn h to ra ử d ạn g gel, tăng thêm tính d ín h trệ của thực phẩm , kéo d^ìi sư h ấp thu glucose trong thức ăn, d ồ n g thời 98 sinh ra cảm giác no bụng, làm cho sự hiíp th u chât đ ư ờ n g giảm thiểu, n găn chặn đ ư ờ n g trong m áu lên cao sau bữa ăn. - G iảm béo. C hât xơ thực p h ẩm trong dạ d ày và ru ộ t kéo dài và hạn chc sự h â p th u m ột p h ầ n đ ư ờ n g và chât mờ, từ đó m à giảm thiểu h â p thu n ăn g lượng, có lợi cho giảm béo. - T hông tiện. Châ't xơ thực p h ẩm h ú t nước làm th ể tích chứa các chất trong ru ộ t nở to, làm cho p h ân trờ nèn m ềm , xốp. M ặt khác còn thúc dẩy n h u d ộ n g của d ư ờ n g ruột, rú t ngắn thời gian các châ't lưu trú tro n g ruột, vì th ế m à có tác d ụ n g thông tiện, dề p h ò n g bệnh trĩ. - Giải dộc, phò n g bệnh u n g thư. C

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG