Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3

Đề tài đưa ra biện pháp áp dụng phương pháp dạy kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3 nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực để đạt được mục tiêu giáo dục trong thời đại mới.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG