Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 - ThS.Trương Thị Hòa

Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 giới thiệu người học lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về lý thuyết sản xuất: khái niệm, phối hợp đầu vào tối ưu; phân tích chi phí sản xuất: Các dạng chi phí tổng, các dạng chi phí đơn vị và mức sản lượng tối ưu. . | Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất Nội dung I. Lý thuyết sản xuất 1. Một số khái niệm 2. Phối hợp đầu vào tối ưu II. Phân tích chi phí sản xuất 1. Các dạng chi phí tổng 2. Các dạng chi phí đơn vị 3. Mức sản lượng tối ưu 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM . Hàm sản xuất (Production function) Hàm sản xuất mô tả những số lượng sản phẩm (đầu ra) tối đa có thể được sản xuất bởi một số lượng các yếu tố sản xuất (đầu vào) nhất định, tương ứng với trình độ kỹ thuật nhất định Q = f (X1, X2, X3 Xn ) Q= f (K,L) 3 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Hàm sản xuất ngắn hạn Q= f (L) Hàm sản xuất dài hạn Q= f (K, L) 4 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM . Năng suất trung bình (AP) Năng suất trung bình của một yếu tố sản xuất biến đổi là số sản phẩm sản xuất tính trung bình trên một đơn vị yếu tố sản xuất đó. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    461    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.