Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực. Nội dung bài giảng trình bày: Vai trò của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đối với mỗi tổ chức, phân biệt quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, vai trò của bộ phận nguồn nhân lực trong tổ chức, trách nhiệm của quản lý trực tiếp và của bộ phận nguồn nhân lực đối với hoạt động quản trị nguồn nhân lực bên trong tổ chức, quy mô bộ phận nguồn nhân lực tương ứng với quy mô của tổ chức; nêu được tình hình chung của hoạt động trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. . | BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GV: Phan Thị Thanh Hiền Email: thanhhien39@ NỘI DUNG MÔN HỌC Chương I. Chương II. Chương III. Chương IV. Chương V. Chương VI. Chương VII. Khái quát chung về Quản trị nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực Phân tích công việc Tuyển dụng nhân sự Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đánh giá thực hiện công việc Đãi ngộ và quan hệ lao động TÀI LIỆU MÔN HỌC Tài liệu chính: TS. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, 2009, NXB Thống Kê Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, Quản trị nguồn nhân lực, 2004, NXB Lao động - Xã hội 2004 Nguyễn Hữu Thân , Quản trị nhân sự , 2004, NXB Thống kê Gorge. J. Borjas – Vũ Trọng Hùng, Quản trị nguồn nhân lực, 2000, NXB Thống kê CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU Phân tích được vai trò của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đối với mỗi tổ chức 2. Phân biệt được quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực 3. Nêu được vai trò của bộ phận nguồn nhân lực trong tổ chức 4. Phân chia được trách nhiệm của quản lý trực tiếp và của bộ phận NNL đối với hoạt động QTNNL bên trong tổ chức 5. Đề xuất được quy mô bộ phận NNL tương ứng với quy mô của tổ chức 6. Nêu được tình hình chung của hoạt động QTNNL tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG